Kindernevendienst.

 
 
Elke zondagochtend wordt er tijdens de kerkdienst kindernevendienst gehouden.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het Maar!’.
Deze methode volgt de gang van het kerkelijk jaar.
Tijdens de kindernevendienst wordt een bijbelverhaal verteld en wordt een verwerking aangeboden zoals:
een kleurplaat, een puzzel, een spel of een knutselwerkje. 
 
 
De kinderen worden verdeeld over twee groepen:
 
Groep 1: Dit zijn de kinderen die in groep 1, 2, 3  en 4 van de basisschool zitten.
 
Groep 2: Dit zijn de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. 
 

Er is géén kindernevendienst, als de kinderen betrokken worden bij de kerkdienst, zoals tijdens de Kerk- School-Gezinsdienst.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kindernevendienst gaan de kinderen aan de slag met de volgende bijbelverhalen:                

 
 
Kerstproject KND: “Lichtdragers van God”.
Vanaf zondag 2 december starten we met het kerstproject. In het project staan achtereenvolgens Zacharias, Maria, Elisabet, Johannes en Jezus centraal. 
Dit jaar lezen we de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op vijf personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt.
 

2 december: Lucas 1:5-25 - Thema: God wijst de weg / Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt.
Herodes is koning van Judea en regeert namens de Romeinse bezetter het beloofde land. Het huwelijk van Zacharias en Elisabet blijft kinderloos. Hun familie sterft uit en zal er niet meer zijn als de Messias komt. Twee voorbeelden van een wereld in nood, die zichzelf niet kan bevrijden. God ziet het en ontfermt zich. Waar mensen machteloos staat, zal Hij zijn verlossende daden laten zien. God wijst de uitweg. Zacharias mag stil zijn van verwondering als hij hoort dat hij een zoon krijgt die voor de Messias uit zal gaan. Die Gods Licht mag aankondigen. Houdt God zoveel van ons; dat kan toch bijna niet? Zacharias gelooft Gods boodschapper niet; dan moet hij gedwongen stil zijn totdat zijn kleingeloof verdwenen is.

9 december: Lucas 1:26-38 - Thema: Wat U doet is goed / Projectthema: Maria draagt in vertrouw.
Ook in het leven van Maria grijpt God in. Ze leeft in hetzelfde bezette land en is nog niet getrouwd. Gods engel brengt haar een nog onwaarschijnlijker bericht: ze zal zwanger worden door Gods Geest. God zelf zal de vader zijn van haar zoon, de Messias, Gods eeuwige Zoon. Maria stelt geen vragen (over Jozef, over de dreigende schande) en zegt maar één ding, in stille verwondering: Wat U doet, HEER, is goed. U wil ik dienen. Zij zal als moeder Gods Zoon dragen en zo als gelovige het Licht dragen. Bewonderenswaardig: een jong meisje in een donkere wereld, zeker van Gods zegen.

16 december: Lucas 1: 39-56 - Thema: Praten over het wonder / Projectthema: Elisabet deelt in geloof.
Gods licht wordt altijd bedreigt. Het lijkt maar zwak in een vijandige duistere wereld. Zacharias kon het niet geloven en hoe lang Maria haar vertrouwen vol. Juist daarom geeft God lichtdragers aan elkaar; ze mogen het Licht delen. Daar wordt het sterker van. Maria wordt bemoedigd door de groet van Elisabet. Zij weet van Gods wonder voor haar nichtje. En ze ervaart zelf dat Gods belofte voor haar waar is: haar kind springt van vreugde op. Drie maanden lang delen ze hun geloof in een verlos- sende God. Beiden geroepen door God, samen kinderen van Hem en gemeente van God. God laat mensen niet alleen worstelen met het kwetsbaar geloof in zijn verlossing. Kerk-zijn is zijn wonder met elkaar delen

23 december: Lucas 1: 57-80 - Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar / Projectthema: Johannes, een levend teken.
Johannes wordt geboren. Zijn vader Zacharias kan dan weer spreken (zoals God heeft beloofd) en hem zijn naam geven: Johannes, God is genadig. Zo is ook Johannes lichtdrager, hoewel hij nog niets kan zeggen en doen. Hij draagt Gods licht door er te zijn, door het komende wonder gedeeltelijk zichtbaar te maken. Hij is een teken van Gods grote daden. Hij maakt zijn ouders gelukkig, maar ook Gods volk Israël en heel de aarde. God doet wat Hij zegt. Jezus, Gods wonder, het Licht is dichtbij. Nog even Hem blijven verwachten!
 
25 december: Lucas 2: 1-20 - Thema: Kerstfeest: geef Gods wonder door! / Projectthema: Jezus, het wonder komt.
Gods wonder gebeurt, het Licht komt, Jezus wordt geboren. Dat is Kerstfeest. Maar dat alles gebeurt in de wereld die in nood blijft, tussen mensen met hun vertrouwen en hun kleingeloof in God. Verandert er iets wezenlijks door Gods wonder in Christus? Een gedwongen reis naar Betlehem, geen plaats in het nachtverblijf, Jezus’ wieg een voederbak, geen koning en geen priesters om Hem te eren. Maar aan de herders wordt verteld dat Jezus Gods genade brengt: de profetieën worden vervuld. En zij geloven het, gaan kijken en aanbidden het Kind in de kribbe. Ze kijken in en door de realiteit naar Gods wonder. En ze vertellen het door. God heeft zijn barmhartigheid getoond en brengt het Licht. Het wonder is gebeurd en door het te delen zal het blijven gebeuren. We geloven dat in stille verwondering. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Betlehem geboren werd.