Algemeen Nut Beogende Instelling

 
 
Op deze pagina staan alle gegevens vermeld die de overheid van de gemeenten en diaconi├źn vraagt om de z.g. ANBI-status te behouden.
Dit heeft tot gevolg dat vrijwillige bijdragen en giften aan de kerk en / of de diaconie voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Ook zijn de kerk en de diaconie dan vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
 
 
De gegevens zijn onderverdeeld in:
 
  
Algemeen
 
Bestuur
 
Doelstelling
 
Beleidsplan
 
Beloningsbeleid
 
Activiteiten
 
Financi├źn
 
 
 
   
Naam ANBI Protestantse Gemeente te Nij Beets
RSIN nr CVK (Fiscaal nummer Gemeente)
001951063
RSIN nr CVD (Fiscaal nummer Diaconie)
824134758
Website adres:
www.doarpstsjerke.nl
E-mail:
scriba@doarpstsjerke.nl
Adres:
Doarpsstrjitte 7
Postcode:
9245HP
Plaats:
Nij Beets
Postadres:
Doarpsstrjitte 7
Postcode:
9245HP
Plaats:
Nij Beets
 
 

Financi├źn

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Resultatenoverzicht kerk voor ANBI-publicatie 2021

 

Het ANBI verslag van onze doarpstsjerke kan hier gedownload worden

 

Resultatenoverzicht diaconie voor ANBI-publicatie 2021

 

Het ANBI verslag van de diaconie van de doarpstsjerke kan hier gedownload worden