Activiteiten

 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
 
 

Jaarverslag Protestantse gemeente Nij Beets 2019

 

Diensten

Naast de wekelijkse “gewone” zondagsdiensten zijn er het afgelopen jaar ook bijzondere diensten gehouden. In het winterseizoen is er zeven keer een gespreksdienst geweest op de 1ste zondagavond van de maand.

Tijdens de kerstnacht waren er 2 diensten, georganiseerd door de evangelisatiecommissie. Daarnaast is er ook in 2019 een dienst georganiseerd in samenwerking met de leerkrachten en kinderen van de Christelijke Basisschool ‘De Arke’ en is er ook een kerstviering geweest in de kerk, georganiseerd door school en kindernevendienst.

Voor de tieners wordt er elke 2de zondag van de maand gelijktijdig met de kerkdienst een tienerdienst georganiseerd in de Rank.

Voor de kinderen van de basisschool is er wekelijks kindernevendienst.

 

Gemeente avonden

In 2019 zijn er 2 gemeenteavonden gehouden. Op 13 maart na de dienst op biddag voor gewas en arbeid en op 20 november.

 

Kerkenraad

De kerkenraad heeft in 2019 jaar 10 keer vergaderd.  

 

Diaconie

De diaconie heeft in december een kerstbroodmaaltijd georganiseerd voor de ouderen in de gemeente (rond de 60  deelnemers).

Er is twee keer (april en oktober) een kledingbeurs gehouden voor mensen van de voedselbank in Opsterland. ’s Middags is de kledingbeurs open voor belangstellenden en de opbrengst van die verkoop gaat naar de diaconie.

Er is eens in de twee weken een koffieochtend voor ouderen.  

In december zijn er een aantal kerstpakketten uitgedeeld.

 

Vorming en toerusting

Er is in 2019 een groothuisbezoek gehouden in de vorm van een running diner. Hier hebben ca. 65 gemeenteleden aan meegedaan.

Met vijf jongvolwassenen is er o.l.v. de dominee maandelijks een bezinningsgroep geweest, waarin is gepraat n.a.v. een boekje.

De Thomasgroep is 5 keer bij elkaar geweest en hebben gepraat over verschillende onderwerpen rondom van geloof en maatschappij. Deze groep bestaat uit zo’n 8 leden.

Er lopen twee groeigroepen van zo’n 15 deelnemers.

In februari is er een avond geweest over liturgie met ongeveer 20 deelnemers.

 

Jeugdwerk

Het nieuwe seizoen vanaf oktober 2019 is er overgegaan naar tweewekelijkse catechese. Hier zijn twee groepen met ongeveer 15 deelnemers tussen de 14 en 18 jaar.

Verder is er eens in de 6 weken nog catechese voor 20+ en daar doen zo’n 6 mensen aan mee.

Er is voor de jongeren van 12 en 13 club/catechese. Zij komen eens in de twee weken bij elkaar op vrijdagavond en hier doen ongeveer 12 jongeren aan mee.

Daarnaast is er nog club voor 15/16 jaar en daar doen zo’n 8 jongeren aan mee.

 

Dit jaar is er ook een paar keer Kerkcafé gehouden. Een maandelijkse avond voor jeugd boven de 16 jaar. Zo’n 8  jongeren komen daar naartoe.