Activiteiten

 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
 
 

Jaarverslag Protestantse gemeente Nij Beets 2018


Diensten
Naast de wekelijkse “gewone” zondagsdiensten zijn er het afgelopen jaar ook bijzondere diensten
gehouden. In het winterseizoen is er zeven keer een gespreksdienst geweest op de 1 ste zondagavond
van de maand.
Tijdens de kerstnacht waren er 2 diensten, georganiseerd door de evangelisatiecommissie. Daarnaast
zijn er ook in 2018 twee diensten georganiseerd in samenwerking met de leerkrachten en kinderen
van de Christelijke Basisschool ‘De Arke’.
Voor de tieners wordt er elke 2 de zondag van de maand gelijktijdig met de kerkdienst een tienerdienst
georganiseerd in de rank.
Voor de kinderen van de basisschool is er wekelijks kindernevendienst.


Gemeente avonden
In 2018 zijn er 2 gemeenteavonden gehouden. Op 7 maart na de dienst op biddag voor gewas en
arbeid en op 7 november na de dankdienst voor gewas en arbeid.


Kerkenraad
De kerkenraad heeft in 2018 jaar 10 keer vergaderd.


Diaconie
De diaconie heeft in december een kerstbroodmaaltijd georganiseerd voor de ouderen in de
gemeente (rond de 60 deelnemers).
Er is twee keer (april en oktober) een kledingbeurs gehouden voor mensen van de voedselbank in
Opsterland. ’s Middags is de kledingbeurs open voor belangstellenden en de opbrengst van die
verkoop gaat naar de diaconie.
Er is eens in de twee weken een koffieochtend voor ouderen en één keer per jaar een ontmoeting
met de ouderen uit Boornbergum.
In december zijn er een aantal kerstpakketten uitgedeeld.


Vorming en toerusting
Er zijn 8 groothuisbezoeken gehouden rondom het thema: ‘Jeugd’. Hieraan hebben ca. 65
gemeenteleden meegedaan.
Met vijf jongvolwassenen is er o.l.v. de dominee maandelijks een bezinningsgroep geweest, waarin is
gepraat n.a.v. een boekje.
De Thomasgroep is 5 keer bij elkaar geweest en hebben gepraat over verschillende onderwerpen
rondom van geloof en maatschappij. Deze groep bestaat uit zo’n 8 leden.
Er lopen twee groeigroepen van zo’n 15 deelnemers.
In februari zijn er twee avonden geweest over het boekje ‘Heilige strijd’ van Beatrice de Graaf met
ongeveer 20 deelnemers.
In november is er door de jeugdwerker een avond gehouden over het geloofsgesprek met jongeren
met ongeveer 20 deelnemers.


Jeugdwerk

Er is wekelijks catechisatie gegeven van begin oktober tot en met eind maart. Dit jaar waren er drie
groepen en hebben ongeveer 25 jongeren tussen de 12 en 17 jaar meegedaan.
Het nieuwe seizoen vanaf oktober 2018 is er overgegaan naar tweewekelijkse catechese. Hier zijn
twee groepen met ongeveer 15 deelnemers tussen de 14 en 18 jaar.
Verder is er eens in de 6 weken nog catechese voor 20+ en daar doen zo’n 6 mensen aan mee.
Er is voor de jongeren van 12 en 13 club/catechese. Zij komen eens in de twee weken bij elkaar op
vrijdagavond en hier doen ongeveer 12 jongeren aan mee.
Daarnaast is er nog club voor 15/16 jaar en daar doen zo’n 8 jongeren aan mee.
Dit jaar is er ook een paar keer Kerkcafé gehouden. Een maandelijkse avond voor jeugd boven de 16
jaar. Zo’n 8 jongeren komen daar naartoe.