Activiteiten

 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
 
 

Jaarverslag Protestantse gemeente Nij Beets 2017

 

Diensten

Naast de wekelijkse “gewone” zondagsdiensten zijn er het afgelopen jaar ook bijzondere diensten gehouden. Vier keer is er een bijzondere avonddienst gehouden onder de titel ‘Iepen Doarren’. In het winterseizoen is er zeven keer een gespreksdienst geweest op de 1ste zondagavond van de maand.

Tijdens de kerstnacht waren er 2 diensten, georganiseerd door de evangelisatiecommissie. Daarnaast zijn er ook in 2017 twee diensten georganiseerd in samenwerking met de leerkrachten en kinderen van de Christelijke Basisschool ‘De Arke’.

Voor de tieners wordt er elke 2de zondag van de maand gelijktijdig met de kerkdienst een tienerdienst georganiseerd in de rank.

Voor de kinderen van de basisschool is er wekelijks kindernevendienst.

 

Gemeente avonden

In 2017 zijn er 2 gemeenteavonden gehouden. Op 8 maart na de dienst op biddag voor gewas en arbeid en op 1 november na de dankdienst voor gewas en arbeid.

 

Kerkenraad

De kerkenraad heeft in 2017 jaar 10 keer vergaderd.  

 

Diaconie

De diaconie heeft in december een kerstbroodmaaltijd georganiseerd voor de ouderen in de gemeente (ruim 45 deelnemers).

Er is twee keer (maart en oktober) een kledingbeurs gehouden voor mensen, die eten krijgen via de voedselbank in Opsterland en Akkrum.

Er is eens in de twee weken een koffieochtend voor ouderen en één keer per jaar een ontmoeting met de ouderen uit Boornbergum.

In november is er een inzamelingsactie geweest voor de voedselbank in Opsterland in samenwerking met de Christelijke Basisschool ‘De Arke’. In december zijn er een aantal kerstpakketten uitgedeeld.

 

Vorming en toerusting

Er zijn 8 groothuisbezoeken gehouden rondom het thema: ‘Armoede’. Hieraan hebben ca. 75 gemeenteleden meegedaan.

Met vijf jongvolwassenen is er o.l.v. de dominee maandelijks een bezinningsgroep geweest, waarin is gepraat n.a.v. een boekje.

De Thomasgroep is 5 keer bij elkaar geweest en hebben gepraat over verschillende onderwerpen rondom van geloof en maatschappij. Deze groep bestaat uit zo’n 8 leden.

Er lopen twee groeigroepen van zo’n 15 deelnemers.

 

Jeugdwerk

Er is wekelijks catechisatie gegeven van begin oktober tot en met eind maart. Dit jaar waren er drie groepen en hebben ongeveer 25 jongeren tussen de 12 en 17 jaar meegedaan.

 

Dit jaar is ook het Kerkcafé weer gehouden. Een maandelijkse avond voor jeugd boven de 16 jaar. Zo’n 10  jongeren komen daar naartoe.