Beleidsplan Protestantse Gemeente te Nij Beets 2020-2024.

 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de LIEFDE.

(1 Korintiërs 13: 13)

 

Deze bekende woorden uit het loflied op de liefde van Paulus zijn het uitgangspunt van het werk in onze gemeente.

We leven als gemeente uit het geloof in de liefde van God. Hij wil ons ontmoeten in zijn liefde en zo hebben wij Hem leren kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Op geheel eigen en steeds nieuwe wijze kunnen wij God tegenkomen in ons leven en in de wereld. De Bijbel vertelt ons hoe Gods Heilige Geest in deze wereld actief is als wind, die nooit stilstaat, maar altijd weer mensen en dingen in beweging zet. De Heilige Geest is Gods liefde, die in en door ons werkt. De liefde van God, waarmee Hij in Jezus naast ons is komen staan en ons heeft meegenomen op de weg naar zijn toekomst. Een weg, die voor ons ligt in de kerk en hier op aarde, maar perspectieven opent die daar ver bovenuit gaan.

Geloof, hoop en liefde, deze drie woorden zijn de basis. In de gemeente zijn het als het goed is levende woorden. Woorden, die een stevig fundament zijn, maar tegelijk ook een weg wijzen. Woorden, die wanneer ze uitgesproken worden ook daden oproepen.

Geloof is wat we met elkaar willen beleven op verschillende manieren, in de kerkdiensten, het pastoraat, commissie's, gespreksgroepen en jeugdwerk.

Vanuit dit geloof mogen we hoop hebben op de toekomst van God. Het mag ook steeds opnieuw hoop geven bij alles wat we in de gemeente doen, omdat we weten dat het nooit zinloos is. Wij mogen en kunnen meewerken aan Gods Koninkrijk en daarbij mogen we weten dat God op onverwachte en verrassende manieren werkt in deze wereld. Zijn hand zal niet loslaten het werk dat Hij begonnen is, zoals altijd aan het begin van de erediensten wordt beleden. Onze hoop komt niet voort uit onszelf, maar vanuit de hoop mogen we bouwen op Gods liefde. Zijn liefde, die op ons mensen gericht is, vanaf het begin van de wereld. De schepping waarin Hij voor de mensen gekozen heeft en van waaruit wij mogen weten dat we gewild en geliefd zijn. Een keuze uit liefde, die wij in Jezus bevestigd hebben gezien en waardoor wij mogen geloven dat niets die liefde van God kapot kan maken. Niet voor niets zegt Paulus ook dat de liefde het grootste is. Vanuit die liefde van God en Jezus mogen wij als gemeente leven. In ons spreken en doen uiting geven aan die liefde, waarmee God voor ons gekozen heeft. Ieder mens is bij Hem geliefd en dat mag ons een brede blik geven op wat wij doen en voor wie.

Liefde zonder beperking is het uitgangspunt van de gemeente. De enige beperking ligt in onze eigen mogelijkheden en daar moeten we ons ook goed van bewust zijn.

Met dit uitgangspunt voor ogen zijn er een aantal vragen aan de orde:

 • Wat willen we doen?
 • Wat kunnen we doen?
 • Hoe geven we elkaar binnen de dorpsgemeente ruimte?
 • Hoe houden we elkaar vast?
 • Hoe kunnen we gemeente zijn tot Gods eer?

Nij Beets is een levendige en levende gemeente, maar ook wij zien wel veranderingen in het kerkelijke leven. Er zijn op dit moment minder vrijwilligers te vinden voor de verschillende activiteiten en de verwachting is niet dat dit plotseling totaal anders zal worden. Dit vraagt een voortgaande bezinning op wat we doen en hoe we het werkbaar kunnen houden.

Wat is er nodig om de kerkenraad te laten functioneren. Waar kan misschien efficiënter worden gewerkt? Waar kan werk worden uitbesteed aan anderen dan kerkenraadsleden. De afgelopen jaren hebben we gewerkt met een secretaresse voor de kerkenraad, omdat we geen scriba konden vinden. Dit werkt goed, maar het betekent niet dat er niet weer op zoek moet worden gegaan naar een scriba. Het geeft wel aan dat er soms originele oplossingen te bedenken zijn. Zulke oplossingen komen in veel gevallen op in de praktijk en het lijkt niet zinvol om daarover te spreken in dit beleidsplan. Wel willen we uitspreken dat er steeds gezocht moet worden naar de best mogelijke wegen om het gemeentewerk te laten doorgaan, waarbij de kerkordelijke regels in het oog worden gehouden.

 

Pastoraat

Een voorbeeld van een beleidsterrein, waar in de afgelopen tijd al zulke beslissingen nodig zijn geweest is het pastoraat. Een aantal jaar geleden zijn we in het pastorale werk in de gemeente overgestapt naar het systeem met omtinkers. Een systeem dat gericht was op het verdelen van het werk over meer schouders, maar ook de wil om zoveel mogelijk gemeenteleden te bereiken. Tegelijk merken we ook dat het moeilijker wordt om omtinkers te vinden en is ook de vraag wat in de gemeente de verwachtingen zijn rond het pastoraat. In overleg met de omtinkers is besloten om niet met iedereen kennis te maken, maar dat nieuwe omtinkers zich bij alle mensen uit hun wijk wel bekend maken. Bezoekfrequentie wordt meer vrij gelaten en helaas hebben we ons ook genoodzaakt gezien om wijken samen te voegen.

 

Diaconie

Als diaconie van de Protestantse Gemeente te Nij Beets proberen wij zo goed mogelijk de diaconale roeping van de kerk gestalte te geven, zoals het wordt aangegeven in de kerkorde: ‘De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.’

Dit betekent concreet dat wij onze ogen en oren open houden om signalen binnen Nij Beets op te vangen met betrekking tot mensen, die problemen kennen met betrekking tot financiële middelen of zorg. Waar mogelijk zoeken we wegen om hen verder te helpen.

We organiseren twee keer per jaar een kledingbeurs voor mensen van de voedselbanken in Opsterland, zodat zij gratis kleding kunnen uitzoeken. Deze kleding hebben wij ingezameld bij onze gemeenteleden en dorpsgenoten. Dit is gelijk een bewustwordingsproces, dat mensen weten dat er armoede is in onze samenleving.

Verder zamelen wij geld in voor doelen dichtbij en verder weg. Daarbij geven we regelmatig informatie om mensen te laten zien wat er in de wereld speelt. Met name rondom rampen organiseren we extra collectes.

Er is ook speciale zorg voor de ouderen in de gemeente en het dorp. Dit krijgt vorm door de koffieochtend in De Rank, die we iedere twee weken organiseren en een kerstbroodmaaltijd in de week vóór Kerst. We hopen dat dit een manier kan zijn om de eenzaamheid, die er soms onder ouderen is, te doorbreken.

Wij willen de komende jaren deze activiteiten voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Daarbij sluiten we aan bij het beleid van de gemeente met betrekking tot de zorgzame kerk.

 

Jeugdwerk

Doelgroep: jeugd 0-25 jaar

Doel van het beleidsplan:

 • Het jeugdwerk is een zichtbaar onderdeel van de gemeente.
 • Het aanbod sluit aan bij de jeugd.
 • Het jeugdwerk blijft zich ontwikkelen.
 • Het inzichtelijk maken van de activiteiten voor de jeugd, waar samengewerkt kan worden en waar nog behoefte aan is.

 

Wat willen we voor de jeugd:

We willen met de jeugd ontdekken wie God voor hen wil zijn, door:

 • een opbouwende relatie aan gaan met kinderen en jongeren in hun eigen plek binnen onze gemeente (jongerenpastoraat).
 • activiteiten ondernemen aansluitend bij hun leefwereld, vanuit het evangelie in verbinding met de samenleving.
 • om te zien naar elkaar en in actie te komen voor de nood in de wereld (projectmatig).
 • aandacht te besteden aan de Christelijke vieringen.
 • hen te betrekken bij de gemeente en in de gemeentelijke activiteiten.
 • aan te sluiten bij de belevingswereld, het geloofsniveau en leerbehoefte van de doelgroep.

 

Voorwaarden (Wat is nodig):

 • Goed materiaal, moderne middelen en een ruimte waar de jeugd zich thuis kan voelen.
 • Communicatiemogelijkheden door mail, app, adresgegevens.
 • Een internetverbinding in het jeugdhonk.
 • Voldoende betrokken jeugdwerkers.
 • Aansluiten bij ontwikkelingskernmerken en verschillen in niveau en leerstijl van kinderen en jongeren.
 • Een globaal jaarplan en een periodieke agenda, beschikbaar voor jeugd, ouders en gemeente.
 • Betrokkenheid van ouders en gemeente op de ons toevertrouwde kinderen en jongeren. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en door voorleven.

 

Nieuw:

In 2020 willen we starten met een bijeenkomst met de Kerngroep Jeugdwerk (KJ): met een afgevaardigde van de kindernevendienst (KND), tienerdienst (TD), Catechese Club (CC), en het Kerkcafé (KC), waarbij we met elkaar in gesprek gaan. Het doel hiervan is delen met elkaar over de inhoud, ideeën, goede doelen en andere zaken die er spelen.

 

Taken jeugdouderlingen:

 • De jeugdouderlingen zijn verantwoordelijk voor coördinatie, beleid en uitvoering en houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van kerk en jeugdwerk. Zij delen dit met de jeugdgroepen. Pedagogische, pastorale en organisatorische zaken kunnen gedeeld worden in de kerkenraad en de KJ.
 • Jongeren pastoraat.
 • Aanwezig zijn bij het overleg van de KJ.
 • Aanwezig zijn op de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen.
 • Maandelijks Jeugdouderlingenoverleg.
 • Diensten volgens het rooster in de kerk draaien.
 • Jaarlijks een bezoekje brengen bij de betreffende jeugdactiviteiten.
 • Af en toe of op verzoek aanschuiven bij een vergadering van de KND en TD en inventariseren wat nodig is aan materiaal, training en toerusting.
 • Gezamenlijk vrijwilligersplan maken en wervingsacties houden (nieuw).
 • Gezamenlijke activiteitenlijst (events binnen en buiten de kerk) opstellen en via Paadwizer en website delen.
 • Kennisnemen van de begroting, een planning maken en uitvoeren.

 

Beleidsthema's

Net als in het afgelopen beleidsplan willen we de komende periode steeds een onderwerp kiezen waarmee we een jaar aan het werk gaan. Door ons gezamenlijk te bezinnen op een onderwerp komen daar eventueel ook weer plannen uit voort, die dan verder uitgewerkt kunnen worden. Een aantal thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

 

Liturgie:

In de afgelopen jaren is gebleken dat er in de gemeente verschillend wordt gedacht over de invulling van de zondagse eredienst. De orde van dienst, die meestal gevolgd wordt, wordt niet door iedereen meer meegemaakt. De vraag is of daar andere keuzes kunnen worden gemaakt en welke dat dan zijn? Kan er één lijn worden gekozen of zijn er meerdere lijnen nodig. Welke liederen worden er in de diensten gezongen?Het is nodig dat we ons als gemeente bezinnen op de liturgie en de diensten in onze gemeente en dat willen we doen in het eerste seizoen van dit beleidsplan.

 

Samenwerking in de regio:

De komende jaren moeten we rekening houden met krimp in de gemeente, maar ditzelfde geldt voor de gemeentes om ons heen. Het is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om na te denken over hoe de kerk in de toekomst vertegenwoordigd kan blijven in ons dorp en de dorpen om ons heen.

Hoe groot kan in de komende jaren de invulling van het predikantschap zijn? Is er meer samenwerking mogelijk met gemeentes om ons heen? Op welke gebieden is er samenwerking mogelijk. Deze vragen zullen centraal staan in het tweede beleidsjaar.

 

Terug naar de kern:

Eén van de doelen van de landelijke plannen van Kerk 2025 is dat gemeentes op zoek gaan naar wat voor hen de kern van het kerk-zijn is. Wat is de kern van het geloof en hoe komt dat naar voren in onze gemeente? Hoe kan de gemeente vanuit die kern betekenis hebben voor de mensen in hun omgeving? Waar moet de nadruk op liggen in het werk dat gedaan wordt? Het is belangrijk om hiermee aan het werk te gaan en te zoeken naar de kern van ons gemeente-zijn. Deze vragen zullen centraal staan in het derde beleidsjaar.