Beleidsplan

 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
De gemeente heeft daarnaast een een beleidsplan 2016 – 2020 opgesteld voor de gemeente en de diaconie.
 
 

Gemeente

 

 Enkele hoofdpunten uit dit beleidsplan zijn:
 

 -       We willen ons niet beperken tot de kern van gemeenteleden, maar willen blijven zoeken naar wegen om zo breed mogelijk te werken, met het oog op iedereen die op onze weg komt of kan komen.

-       Als kerkenraad willen we gaan werken met een kleinere groep, waarbij bepaalde taken door de kerkenraad gecoördineerd worden en niet uitgevoerd.
-       We gaan het bezoekwerk anders inrichten, waardoor er meer mensen bezoeken doen en de gemeenteleden ook allemaal met enige regelmaat bezoek ontvangen.
-       Rondom de kerkdiensten is er soms sprake van versnippering en daarom willen we naar één commissie toe, die zorg draagt voor een aantal diensten per jaar, die anders zijn dan de ‘gewone’ ochtenddienst.
-       De komende jaren willen we kijken hoe wij als kerk ook een zorgzame kerk kunnen zijn. Er is een vanuit de kerk al een WMO-overleg en er kan zeker gekeken gaan worden hoe de ontwikkelingen in de samenleving om nieuwe initiatieven vragen. Dit zal met name vorm krijgen in 2017, wanneer dit onderwerp in de gemeente centraal komt te staan.
-       Op het financiële vlak zijn de kerkrentmeesters bezig met de toekomst om de belangrijke kennis te kunnen overdragen op nieuwe leden van het college om zo er zeker van te zijn dat de financiële zorg van onze gemeente in goede handen is.
-       Er moet een communicatieplan komen, waarin de wijze van communiceren met de gemeenteleden zo goed mogelijk gestalte moet krijgen en de nieuwe communicatievormen meegenomen worden. Dit zal met name vorm krijgen in 2016, wanneer dit onderwerp in de gemeente centraal komt te staan.
·         -De jeugdouderlingen willen samen met de vertegenwoordigers van de verschillende groepen, die zich inzetten voor de jeugd, op zoek blijven naar de beste wijze om de kracht van het geloof te beleven. Dit zal met name vorm krijgen in 2018, wanneer dit onderwerp in de gemeente centraal komt te staan.
 

 

 

 

Diaconie

   

 

 

Als diaconie van de Protestantse gemeente te Nij Beets proberen wij zo goed mogelijk de diaconale roeping van de kerk gestalte te geven, zoals het wordt aangegeven in de kerkorde: ‘De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.’

 

 

Dit betekent concreet dat wij onze ogen en oren open houden om signalen binnen Nij Beets op te vangen met betrekking tot mensen, die problemen kennen met betrekking tot financiële middelen of zorg. Waar mogelijk zoeken we wegen om hen verder te helpen.

 

We organiseren twee keer per jaar een kledingbeurs voor mensen van de voedselbanken in Opsterland en Smallingerland, zodat zij gratis kleding kunnen uitzoeken. Deze kleding hebben wij ingezameld bij onze gemeenteleden en dorpsgenoten. Dit is gelijk een bewustwordingsproces, dat mensen weten dat er armoede is in onze samenleving.

 

Verder zamelen wij geld in voor doelen dichtbij en verder weg. Daarbij geven we regelmatig informatie om mensen te laten zien wat er in de wereld speelt. Met name rondom rampen organiseren we extra collectes.

 

Er is ook speciale zorg voor de ouderen in de gemeente en het dorp. Dit krijgt vorm door de koffieochtend, die we iedere twee weken organiseren en een kerstbroodmaaltijd in de week voor de Kerst. We hopen dat dit een manier kan zijn om de eenzaamheid, die er soms onder ouderen is, te doorbreken.

 

Wij willen de komende jaren deze activiteiten voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Daarbij sluiten we aan bij het beleid van de gemeente met betrekking tot de zorgzame kerk.