Doelstelling/visie
 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
De visie van de Protestante gemeente te Nij Beets wordt in het Beleidsplan als volgt omschreven: ‘De Protestantse gemeente van Nij Beets is een gemeenschap die haar bestaan dankt aan het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. En gegrond is in het Evangelie van Jezus Christus. In navolging van Hem, daartoe geïnspireerd door de Heilige Geest, en met het oog op het komende Koninkrijk van God, willen wij een vierende, lerende, dienende en delende kerk zijn die ín de samenleving staat.’