Financiën

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

 

Verkorte staat van baten en lasten 2017 met toelichting en voorgenomen bestedingen 2019.

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Financiën Diaconie

Ontvangen 2017   Uitgave Diaconie 2017
         
Saldo 01-01-2017 € 1.193,33   Kosten Rabobank € 154,05
Collecte baten € 4.113,38   ICS Bijdrage € 246,00
Paulobus. € 146,60   Koster kosten jaar 2017 € 741,00
Opbrengst kledingbeurs € 83,20   Kerstmaaltijd. € 183,00
      Giften goede doelen. € 160,00
      Boekencentrum € 94,50
      Kledingbeurs € 30,00
      Lekker Makkelijk pakketten. € 571,10
      Prot.kerk Nederland € 436,24
      Bloemen bedankjes € 141,98
      Bloemen gemeente € 309,36
      Afdracht collecten kerk in aktie € 373,07
      Werkverband diaconieen € 20,00
      Saldo 31-12-2017 € 2.076,21
Totale opbrengst € 5.536,51   Totale Uitgave € 5.536,51

 

 

Financieel begroting van de Diaconie 2019

Financieel begroting van de Diaconie 2019          
           
Ontvangsten   begr. 2019   Uitgaven Begr 2019
           
Ink. Uit Collecten   € 4.113,38   Kosten Rabobank € 155,50
giften diaconie   € 100,00   ICS Bijdrage € 246,00
Busje in hal Paolo   € 100,00   Koster kosten  € 750,00
Oiko Credit Dividend   € 22,50   Doapshus Trefpunt € 465,25
        Giften goede doelen. € 200,00
        Boekencentrum € 55,99
        Diverse kosten via kerk € 907,72
        Kledingbeurs € 60,00
        NVN Kaarsen € 189,85
        Prot.kerk Nederland € 500,00
        Bloemen bedankjes € 150,00
        Bloemen gemeente € 402,34
        Afdracht collecten kerk in aktie € 500,00
        Oikocredit Lidmaatschap € 20,00
           
    € 4.335,88     € 4.602,65
           
           
           
Oicro Krediet          
Aandelenkapitaal 31-12-2013    € 15.795,84    
Aandelenkapitaal 31-12-2014    € 16.055,84    
Aandelenkapitaal 31-12-2015    € 15.326,95    
Aandelenkapitaal 30-11-2016    € 16.405,95    
Aandelenkapitaal 17-10-2017   € 16.536,06    
           

 

Financiën Gemeente

 

 

Begroting 2019