Financiën

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

 

Verkorte staat van baten en lasten 2014 en 2015 met toelichting en voorgenomen bestedingen 2016.

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Financiën Diaconie

 

 

 

 

Ontvangsten

 

 Rek. 2014

 

 Rek. 2015

 

 Begr. 2016

       

Collecten

4725,00

4654,00

3700,00

Paolobus/-collecte

159,00

183,00

175,00

Dividend Oicocredit

0,00

16,00

0,00

Uitbetaling Oicocredit

0,00

1013,00

0,00

Teveel betaald

0,00

275,00

0,00

Rabobank

0,00

7,00

0,00

Giften

0,00

0,00

80,00

       
 

 

                 4.884,00

 

             6.148,00

 

             3.955,00

       
       

 

Uitgaven

 

 Rek. 2014

 

 Rek. 2015

 

 Begr. 2016

       

Afdracht Werelddiaconaat

1726,00

889,00

900,00

Kosten Rabobank

60,00

147,00

38,00

Giften/afdrachten

1554,00

2148,00

1267,00

Kerstmaaltijd

941,00

702,00

300,00

Paaskaarten

144,00

0,00

65,00

Contributie Oicocredit

0,00

30,00

0,00

Boekencentrum

0,00

54,00

0,00

Bloemen

0,00

1143,00

300,00

Diversen

281,00

68,00

350,00

Bijdrage hulpouderschap

246,00

246,00

0,00

Kledingbeurs

178,00

70,00

250,00

Soos / koffieochtenden

518,00

461,00

525,00

Saldo

-764,00

190,00

0,00

       
 

 

             4.884,00

 

             6.148,00

             3.99

Financiën Gemeente

 

 

Begroting 2018

2016

2017

2018

Werkelijk

Begroting

Begroting

BATEN EN LASTEN

 

 

 

 

totaal baten onroerende zaken

61.264

49.340

58.500

totaal rentebaten en dividenden

6.901

3.535

3.030

totaal opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

27.727

25.000

25.000

totaal bijdragen levend geld

72.929

64.000

64.000

 

 

 

 

TOTALE BATEN

168.822

141.875

150.530

 

 

 

 

totaal niet-monumentaal kerkgebouw

4.912

9.625

7.465

totaal verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

6.513

6.710

6.710

totaal pastorie(ën)

295

2.800

2.300

 

 

 

 

LASTEN KERKELIJKE GEBOUWEN EXCL.AFSCHRIJVINGEN

11.720

19.135

16.475

 

 

 

 

totaal onbebouwde eigendommen

855

7.640

8.240

totaal overige kosten (on)roerende zaken

18.455

1.500

2.000

 

 

 

 

LASTEN OVERIGE EIGENDOMMEN EN INVENTARISSEN

19.310

9.140

10.240

 

 

 

 

PASTORAAT

80.611

85.050

85.500

 

 

 

 

LASTEN KERKDIENSTEN, CATECHESE, ETC

7.244

9.250

10.300

 

 

 

 

VERPLICHTINGEN/BIJDRAGEN ANDERE ORGANEN

8.196

8.200

8.450

 

 

 

 

totaal koster

30.846

31.200

32.100

totaal organist en/of cantor

1.165

1.400

1.500

totaal administratief personeel en overig personeel

1.000

1.000

21.000

totaal overige kosten personeel/vrijwilligers

1.470

1.500

2.500

 

 

 

 

SALARISSEN

34.481

35.100

57.100

 

 

 

 

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

2.132

2.660

3.060

 

 

 

 

RENTELASTEN/BANKKOSTEN

397

450

500

 

 

 

 

OVERIGE LASTEN EN BATEN

823

2.605

2.000

 

 

 

 

TOTALE LASTEN

164.915

171.590

193.625

 

 

 

 

Resultaat

3.907

-29.715

-43.095

1 van 1