Financiën

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

 

Verkorte staat van baten en lasten 2014 en 2015 met toelichting en voorgenomen bestedingen 2016.

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

 

 

 

 

Financiën Gemeente

 

 

 

 

BATEN EN LASTEN              

 

Rek. 2014

Rek. 2015

Begroting 2016

 

 

 

 

 

Baten onroerende zaken

55613,61

52440,00

49340,00

Rentebaten en dividenden

10353,25

8702,00

5600,00

Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

31404,54

17898,00

25000,00

Bijdragen levend geld

73806,82

67488,00

64000,00

 

 

 

 

TOTAAL BATEN

171178,22

146528,00

143940,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-monumentaal kerkgebouw

12985,70

7207,00

9625,00

Verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

3550,73

14215,00

6710,00

Pastorie

5717,66

475,00

2800,00

 

 

 

 

TOTAAL LASTEN KERKELIJKE GEBOUWEN

22254,09

21897,00

19135,00

 

 

 

 

 

Onbebouwde eigendommen

7236,61

7702,00

7640,00

Overige kosten (on)roerende zaken

1269,30

885,00

17000,00

 

 

 

 

 

TOTAAL OVERIGE LASTEN

8505,91

8587,00

24640,00

 

 

 

 

Predikant

82962,17

81672,00

85550,00

Lasten kerkdiensten, catechese

11741,53

9301,00

9750,00

Verplichtingen/bijdragen andere organen

7865,04

8025,00

8200,00

Koster

27990,07

28296,00

31200,00

Organist en/of cantor

1098,44

1222,00

1400,00

Adm. personeel en overig pers.verg.

1000,00

1000,00

1000,00

Overige kosten personeel/vrijwilligers

2136,42

1227,00

1500,00

 

 

 

 

TOTAAL SALARISSEN

32224,93

31745,00

35100,00

 

 

 

 

Kosten beheer en administratie

1651,10

1976,00

2660,00

Rentelasten/bankkosten

470,61

556,00

450,00

Overige lasten en baten

2242,16

1466,00

2605,00

 

 

 

 

 

TOTAAL LASTEN

169917,54

165225,00

188090,00

 

 

 

 

RESULTAAT

1260,68

-18697,00

-44150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiën Diaconie

 

 

Ontvangsten

 

 Rek. 2014

 

 Rek. 2015

 

 Begr. 2016

       

Collecten

4725,00

4654,00

3700,00

Paolobus/-collecte

159,00

183,00

175,00

Dividend Oicocredit

0,00

16,00

0,00

Uitbetaling Oicocredit

0,00

1013,00

0,00

Teveel betaald

0,00

275,00

0,00

Rabobank

0,00

7,00

0,00

Giften

0,00

0,00

80,00

       
 

 

                 4.884,00

 

             6.148,00

 

             3.955,00

       
       

 

Uitgaven

 

 Rek. 2014

 

 Rek. 2015

 

 Begr. 2016

       

Afdracht Werelddiaconaat

1726,00

889,00

900,00

Kosten Rabobank

60,00

147,00

38,00

Giften/afdrachten

1554,00

2148,00

1267,00

Kerstmaaltijd

941,00

702,00

300,00

Paaskaarten

144,00

0,00

65,00

Contributie Oicocredit

0,00

30,00

0,00

Boekencentrum

0,00

54,00

0,00

Bloemen

0,00

1143,00

300,00

Diversen

281,00

68,00

350,00

Bijdrage hulpouderschap

246,00

246,00

0,00

Kledingbeurs

178,00

70,00

250,00

Soos / koffieochtenden

518,00

461,00

525,00

Saldo

-764,00

190,00

0,00

       
 

 

             4.884,00

 

             6.148,00

             3.995,00