Predikant:
Ds. J.R.A. Vlasblom
Doarpsstrjitte 8
9245 HP  Nij Beets
Tel. 0512 - 46 22 77
E-mail:  jaap.vlasblom@ziggo.nl  

 

 

Kerk:
Doarpstsjerke
Doarpsstrjitte 7
9245 HP   Nij Beets
Tel. 0512 - 46 11 71
E-mail: info@doarpstsjerke.nl 

 

 

Scriba:
Mevr. J. Bergsma-Boer
p/a Doarpsstrjitte 7
9245 HP  Nij Beets
Tel. 0512 - 46 17 18
E-mail: scriba@doarpstsjerke.nl

 

 

Koster:
T. Geertsma
Prikkewei 30
9245 HT  Nij Beets
Tel. 0512 - 46 16 23

 

 

 

 

 

Kerkelijk gebouw:
De Rank
Prikkewei 35
9245 HT  Nij Beets
Tel. 0512 - 46 11 21

 

 

Website:
R. Vaatstra
Prikkewei 20
9245 HT  Nij Beets

Tel. 06 - 2017 0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grotere kaart weergeven

 

Bankrekeningnummers:

 

C.v.K. Protestantse Gemeente Nij Beets NL67 RABO 0306 4015 76
C.v.K. Protestantse Gemeente Nij Beets - Diaconie  NL17 RABO 0306 4561 17
C.v.K. Protestantse Gemeente Nij Beets - Iepen Doarren diensten NL49 RABO 0306 4552 50
C.v.K. Protestantse Gemeente Nij Beets - Jeugdcentrale NL29 RABO 0306 4503 72
C.v.K. Protestantse Gemeente Nij Beets - Zendingscommissie NL22 RABO 0306 4025 80