De Gereformeerde kerk

 

Hoe het begon 
Voor de gereformeerden in Nij Beets duurt het tot 1917 voordat men over een eigen kerkgebouw kan beschikken. Daarvóór is men lid van de kerk van Boornbergum en moeten de kerkgangers via een wandeling door de landerijen naar de kerk in Boornbergum.
Ook de gereformeerden uit Beetsterzwaag gaan in Boornbergum naar de kerk. Deze kerkleden komen met het voorstel een gereformeerde kerk te stichten in (oud) Beets. Men gaat er namelijk nog steeds van uit dat (oud) Beets de groeikern zal worden. Het voorstel wordt door de Nij Beetsters afgewezen: het is (ook) te ver weg.
Van de kerk van Boornbergum krijgt men naderhand toestemming om in de woonkamer van een boerderij aan de Kanaelwei Noard (2) alleen op zondagmiddag kerkdiensten te houden.

 

 

 

De boerderij van de familie Zwart aan de Kanaelwei Noard 2

 

Daarvóór werden er ook wel diensten gehouden in een loods op het terrein van een bokhelling aan de Prikkewei.

Omstreeks 1916 komt er een bouwterrein te koop aan de Prikkewei. Om te kunnen handelen moet Nij Beets over een eigen kerkenraad beschikken. Dit wordt geregeld. Na het inzamelen van de benodigde financiën kan daarna worden begonnen met de bouw van een eigen kerkgebouw. Op 10 november 1917 wordt het kerkgebouw ingewijd. De woorden van Psalm 100 worden boven de ingang bevestigd.

 

 

 De Gereformeerde Kerk aan de Prikkewei (1917)


Midden vorige eeuw zijn er voorzichtige contacten met de Hervormde Gemeente van Nij Beets door middel van jeugddiensten. Daarna ook zangdiensten. In 1962 wordt een eerste gezamenlijke dienst gehouden met Pinksteren. In de loop van de jaren groeit men steeds dichter naar elkaar toe.


Pastorie.
Naast de kerk wordt een oude woning afgebroken. Op dit bouwterrein verrijst in 1937 de nieuwe pastorie.

 

 Kerk met postorie (later kosterswoning) 


Voor de koster wordt een dubbele woning achter de kerk gebouwd. Die wordt in 1970 weer afgebroken. Later wordt de pastorie bestemd als kosterswoning. In 2003 wordt de kosterswoning, als onderdeel van de verbouw van de kerk tot multifunctioneel centrum, verkocht aan de koster.
Gedurende twintig jaar wordt er gepreekt door gastvoorgangers. Pas in 1937 wordt ds. Zijlstra als eerste predikant aan de Gereformeerde Kerk benoemd. In dit jaar wordt ook de zijvleugel aan het kerkgebouw gebouwd en wordt de consistorie bijgebouwd.

 


1940 – 1960
Tijdens de eerste oorlogsjaren, van 1940 tot 1942 is ds. Van Berge predikant.
Er worden in de kerkenraad dingen besproken, die vanwege de bezetting niet in de notulen mogen worden vermeld.
Hoe moeten we reageren op de vraag of er voorbede gedaan moet worden, niet alleen voor de wettige regering in Londen, maar ook voor de bezettende macht?
Moet je gehoor geven aan de oproep al je koper en tin in te leveren, zodat de Duitsers er wapens van kunnen maken?
Kunnen de diakenen meedoen aan de zogenaamde "winterhulp"?
Mag je als ouders, je kinderen in de arbeidsdienst laten gaan, zodat ze geïndoctrineerd zullen worden in een levens- en wereldbeschouwing die ingaat tegen de doopbelofte?
Mag je, als werkeloze, vrijwillig in Duitsland gaan werken?
Moet de Christelijke school geen Joodse kinderen op school toelaten?
Moet je in die tijd altijd de waarheid spreken?
Deze vragen komen soms in de kerkdiensten en anders tijdens de huisbezoeken aan de orde.

Ds. Zelle gaat als gastpredikant voor als landwachters de kerk binnenkomen. Alle jongens zijn al weggedoken in alle mogelijke ruimten in de kerk en alle aanwezigen moeten naar buiten. Het loopt met een sisser af.

In 1944 vindt de kerkscheuring plaats. Ook de kerk van Nij Beets ontkomt hier niet aan.
In  1957 wordt de Nieuwe Bijbelvertaling ingevoerd.
In 1959 wordt ds. Van der Brink beroepen en hij neemt het beroep aan. Door hem worden de contacten met de hervormden verbeterd.  Er worden al jeugddiensten georganiseerd.
In datzelfde jaar besluit de synode dat vrouwen passief kiesrecht krijgen. Zij mogen dus wel stemmen maar niet gestemd worden.

 

1960 – 1990
In 1966 worden de  119  gezangen ingevoerd.
In 1973 worden plannen ontwikkeld voor een ruimte voor de jeugd. Veel vrijwilligers zetten zich er voor in.  Het gebouw komt haaks te staan op het kerkgebouw.
De gemeente kan trots zijn op het bereikte resultaat.
Omdat het gebouw een naam moet hebben wordt de gemeente gevraagd een naam te bedenken. Het wordt  “De Rank”. De gehele aankleding zoals gordijnen, vloerbedekking, inrichting enz. en de aankleding van de opgeknapte consistoriekamer wordt verzorgd door de vrouwenvereniging. Ook de jeugd organiseert financiële acties voor hun jeugdgebouw.  Op 4 maart 1975 wordt het gebouw feestelijk geopend.

 

 


Kerk met De Rank 


Nog enkele feiten:
1962: de eerste liturgische dienst met de Hervormde Gemeente in Nij Beets.
1967: de gemeentevergadering gaat akkoord met gezamenlijke diensten.
1971: het samen op weg gaan wordt gestopt.
1972: het samen  op weg gaan wordt weer opgestart.
1983: Kerkenraden vergaderen gezamenlijk.
1986: de kerkenraad is voor vrouwen in het ambt.
1987: dit jaar worden negen gezamenlijke diensten gehouden.
1988: het ambt wordt opengesteld voor vrouwen.
1990: eerste vrouwelijke diaken.