De Fusie

 

Na ruim 16 jaar Samen Op Weg is de vereniging van de beide kerken een feit. Vanaf 26 mei 2010 heet onze gemeente: Protestantse gemeente Nij Beets. De kerk krijgt de naam Doarpstsjerke. Met het onthullen van het nieuwe logo naast de hoofdingang van het kerkgebouw treedt de PKN gemeente Nij Beets een nieuw tijdperk tegemoet. Een tijdperk dat we vol vertrouwen met Hem beginnen.

 

Het proces
In 2008 stellen de kerkenraden een commissie van drie personen in om de kerkfusie voor te bereiden.
Op 17 september 2008 nemen de kerkenraden het Besluit tot Vorming van een Protestantse Gemeente. Met dit voorgenomen besluit wordt het proces in werking gesteld. Het besluit wordt ondertekend door de presesen en scriba’s van de beide gemeenten, de voorzitters en secretarissen van de beide diaconieën en de voorzitters en secretarissen van de beide colleges van kerkrentmeesters.
Tijdens een gemeenteavond wordt de gemeente gekend en gehoord. over het besluit.
In 2009 stemmen de kerkenraden in met de door de commissie vervaardigde Plaatselijke Regeling, Regeling Financiën en de door de classis vastgestelde gemeentegrenzen.
Spoedig daarna worden alle benodigde stukken naar de classis gezonden, die de stukken, na beoordeling, doorstuurt naar de Protestantse Kerk Nederland.
16 februari 2010: de Protestantse Kerk Nederland adviseert de classis  positief te beslissen  over de vereniging (fusie).
Hierna kan de voorgenomen fusie volgens voorschrift worden gepubliceerd in beide regionale kranten. De benodigde stukken liggen ter inzage bij de scriba. Er wordt geen bezwaar aangetekend.

 

 

 

   

 
25 mei 2010: de fusieakte wordt getekend op het notariskantoor van Kooi & De Vries te Beetsterzwaag. 

   

V.l.n.r.: Anne Nauta, preses Kerkenraad, Mr. Fokje Kooi, notaris en Jan Machiela, voorzitter College van Kerkrentmeesters.

 

 

26 mei 2010: DE FUSIE IS EEN FEIT!

 

Op 19 september 2010 wordt tijdens de startzondag 2010/2011 het heugelijke feit gevierd. Het thema is HOOP (Een kerk met toekomst).

 

 

 

En verder
In 2012 (Pasen) wordt de “Paul’s Passie” (een compilatie uit de Mattheüs Passie) in de kerkzaal opgevoerd door gemeenteleden en niet-gemeenteleden.
Ook wordt in dit jaar overgegaan op lopend avondmaal. De tweede kerkdienst op zondagmiddag komt te vervallen. Wel blijft de M4U-dienst één keer per maand op de avond en wordt één keer per maand op de middag een zogenaamde inloopdienst gehouden.

 

Ds. Marcus Klomp wordt beroepen door de PKN-gemeente van Marum. Hij neemt dit beroep aan en op zondagmiddag 28 oktober 2012 neemt hij afscheid van ons. Tijdens deze dienst viert hij met de gemeente en de aanwezige gasten het Heilig Avondmaal.
Het wordt een bijzondere dienst, waarin ds. Klomp stil staat bij 14 jaar Nij Beets: veel vreugde, maar soms ook verdriet.
Na afloop van deze druk bezochte dienst wordt men in de gelegenheid gesteld persoonlijk afscheid nemen van ds. Marcus Klomp en zijn echtgenote, da. Annemarie Klomp - Hogeterp. Zij blijft echter aan onze kerk verbonden door haar werkzaamheden bij Talant.

 

Op 3 november 2013 doet ds. Jaap Vlasblom zijn intrede in de gemeente. Dit gebeurt tijdens een druk bezochte en feestelijke kerkdienst. Wij hebben weer een predikant en gaan vol goede moed te toekomst tegemoet.