De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.

Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl

 

Nieuwsbrief

 

Nummer 51          17 november 2022 

 

 

Kerkdiensten Doarpstsjerke 

 

De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Zondag 20 november, Gedachtenisdienst de voorganger is ds. G. van den Dool uit Vledder,  collecte voor de kerk. 

 

Zondag 27 november de voorganger is dhr. T. v.d. Wouden uit Groningen, collecte voor de  kerk. 

 

Zondag 4 december de voorganger is mw. F. Wesseling uit de Tike, collectes voor de kerk en  het jeugdwerk, koffiedrinken na de dienst. Kinderoppas aanwezig tijdens kerkdienst. 

 

Zondag 11 december de voorganger is dhr. Tj. de Reus uit Nij Beets, collecte voor de  diaconie, tienerdienst in de Rank. 

 

Zondag 18 december de voorganger is ds. J.F. Mol uit Nijega, collecte voor de kerk.  De dienst begint om 11.00 uur. 

 

 

Oppas 

Iedere eerste zondag van de maand is er tijdens de kerkdienst oppas aanwezig voor de  kinderen onder de 4/5 jaar. Van harte welkom! 

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke nij-beets

 

 

 

Van de tijdelijke predikant 

 

VERDER ZIEN 

Daar liet de HEER Mozes het hele land zien….. (Deuteronomium 34: 1) 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (Openbaring 21: 1) 

Wat maakte dat Mozes kort voor zijn sterven over die doodsrivier de Jordaan en zelfs over  hoge bergen heen dat hele land van belofte kon zien? Wat maakte dat Johannes, eenzaam  opgesloten in ballingschap op dat eilandje Patmos, over die zee heen kon kijken die hem van  alles en iedereen scheidde? Het is het geloof. Geloof helpt je verder te kijken dan de vaak zo  rauwe werkelijkheid om je heen. Geloof helpt je om over de bergen heen te kijken waar je zo  vreselijk tegenop kunt zien. Eigenlijk al zijn hele leven had Mozes dat vergezicht gehad. Dat hield hem overeind in al zijn eenzaamheden. Hij zal het beloofde land niet ingaan. Het  zal voor hem een vergezicht blijven. Maar met de woorden die hij ontving en doorgaf zal  Jozua het volk meenemen door de Jordaan heen. 

Zo werkt God verder aan zijn toekomst voor zijn volk, ook voor ons. Jozua. Je kunt die naam  ook anders spellen: Jezus. Hij heeft de weg gebaand door de dood, door de doodsrivier  heen. En zoals de Israëlieten na de dood van Mozes verder mochten en konden, omdat ze  luisterden naar Jozua en hem volgden het beloofde land in, zo wil Jezus ons meenemen naar  het beloofde land van Gods Koninkrijk. Bezield door zijn Geest doet Johannes ons delen in  zíjn vergezicht van dat ‘beloofde land’: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuw  Jeruzalem. De tranen gewist, geen dood en verderf meer. Daarin mogen we geloven - voor  onszelf. Daarin mogen we geloven - voor de geliefden die wij moesten achterlaten en die wij  op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen gedenken. 

 

Eeuwigheidszondag  

Op zondag 20 november, de laatste van het Kerkelijk Jaar of ‘Eeuwigheidszondag’, zullen we  voor God en voor elkaar de namen noemen van gemeenteleden die ons in het afgelopen  kerkelijk jaar ontvallen zijn: 

- Wieger Tolsma (* 6 februari 1948 † 31 oktober 2021) - Irene Elsje Tolsma – Heidema (* 22 juni 1945 † 7 januari 2022) - Doet Bergsma – Deelstra (* 3 maart 1933 † 4 oktober 2022) - Sijtze Zwaagstra (* 27 mei 1935 † 5 oktober 2022) Er zal ruimte zijn om ook andere overleden geliefden te gedenken. 

In de dienst zullen we lezen uit o.a. 1 Thessalonicenzen 4, met als thema ‘Troost elkaar met  deze woorden’. 

 

Advent  

Na Eeuwigheidszondag gaan we de tijd van Advent weer in. We sorteren voor op het  Kerstfeest. Maar het is niet zo dat we dan vier weken doen alsof Christus niet geboren is.  Deze weken hebben een eigen karakter. Advent betekent ‘komst’. We richten ons op zijn  toekomst en worden bepaald bij wat nog niet gekomen is. We oefenen ons in verlangen en  verwachting, maar zo juist ook in het doorléven van het nog-niet. 

Het lijkt me daarom niet zo zinnig om vóór de Kerstnachtdienst al Kerstmis te vieren en  kerstliederen te zingen of te spelen. Juist door die grens in acht te nemen krijgt Kerstmis een  extra feestelijk karakter, zoals Pasen na de Veertigdagentijd. Met ‘Stille nacht’ moet je echt wachten tot de Kerstnacht.  

Onze liedbundel kent vele prachtige Adventsliederen. Daarin speelt de verwachting van  Israël, zoals die in het Oude Testament wordt verwoord, een belangrijke rol. Die verwachting  is met de komst van Christus niet opgeheven, maar wordt juist verdiept. Net als in de Veertig  Dagen is de kleur in de kerk paars, de kleur van inkeer. We oefenen ons in onvrede met  onszelf en met de wereld zoals die is. We zijn wel verzoend, maar de wereld is nog niet  verlost (Karl Barth). De betekenis van de Adventsweken wordt wel heel treffend vertolkt in  lied 445, van Jochen Klepper, geschreven in de donkere jaren van de nazitijd, met daarin de  volgende regels: 

God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis, 

maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is. 

Zo is het! 

 

Pastoralia  

Mw Janny Poelstra-Hitman verblijft nu al weer meerdere weken in ziekenhuis Nij Smellinghe  te Drachten (kamer 246). Het gaat inmiddels al een stuk beter met haar, maar er is, als ik dit  schrijf, nog enige onduidelijkheid omtrent het verdere traject. We wensen haar alle goeds! We leven ook mee met dhr Syb de Haan, die na verblijf in het ziekenhuis nog altijd erg veel  pijn heeft aan zijn been. 

Dhr. Arend Hoekstra is blij dat hij eindelijk kon worden geopereerd. Al moet hij de komende  weken nog voorzichtig zijn, hij herstelt goed. 

Bij zegen en bij zorgen weten we ons met elkaar verbonden, om zo ook handen en voeten te  geven aan de barmhartige liefde van God, waar we het allemaal van moeten hebben. 

 

Bezinningsmiddag  

De kerkenraad had een mooie toerustings-en  

bezinningsmiddag ‘op de hei’ in Bakkeveen. Ik  

mocht daarin, samen met twee andere  

kerkenraadsleden, een bijdrage leveren en aan  

deelnemen. Het was een inspirerend samenzijn.  

Daarbij werd ik bevestigd in de overtuiging dat  

de predikant, waarvan we hopen dat we die  

spoedig in ons midden zullen kunnen  

verwelkomen, terecht zal komen in een mooie  

gemeente en een heel toegewijde kerkenraad!

 

Tot slot  

Soms lees ik in een dienst de geloofsbelijdenis voor, zoals die ooit is ‘hertaald’ door Huub  Oosterhuis. Graag geef ik die op deze plaats nu door. 

Ik geloof in de levende God,  

Vader van onze Heer Jezus Christus, onze God, onze Vader almachtig.  Alle dingen heeft hij geschapen in zijn enige geliefde Zoon,  

beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.  

Jezus licht van het eeuwige licht,  

woord van God getrouw en waarachtig.  

Jezus onze genade en waarheid.  

Om deze wereld van dienst te zijn,  

om ons menselijk lot te delen  

is hij vlees van ons vlees geworden.  

Uit de wil van de heilige Geest en uit de maagd Maria geboren  

is hij een mens geworden als wij.  

Om onze zonden werd hij gebroken,  

ja gehoorzaam ten dode toe heeft hij zich op het kruis gegeven. 

Daarom heeft hij de naam ontvangen:  

eerstgeborene uit de doden,  

Zoon van God en Heer van allen.  

Hij zal komen, God weet wanneer,  

om recht te doen aan levenden en doden.  

Hij is de mens op wie ik gelijken zal.  

Ik geloof in de kracht van de Geest,  

in de liefde van Vader en Zoon,  

in het verbond van God met de mensen;  

en de kerk, het lichaam des Heren,  

samengeroepen en uitgezonden om te doen wat hij heeft gedaan:  

om te dienen en te verlichten,  

om te dragen de zonden van de wereld  

en te stichten vrede op aarde.  

Ik geloof dat wij zullen verrijzen met een nieuw en onsterfelijk lichaam,  want Hij is een God van levenden.  

Amen, kom Heer Jezus, kom! 

We wensen elkaar zinvolle Adventsweken! 

Een hartelijke groet aan u, aan jou,

 

 

Presentatie nieuwe predikant op gemeenteavond 30 november: komt allen! 

De kerkenraad roept iedereen van harte op om de gemeenteavond van woensdag 30 november a.s.  bij te wonen. Na een intensieve zoektocht naar een nieuwe predikant voor onze gemeente, heeft de  beroepingscommissie namelijk een geschikte kandidaat gevonden. “Een jonge, Friestalige  predikant met ervaring die goed aansluit bij het gezochte profiel. De commissie is unaniem  in haar keuze dat dit de juiste predikant voor onze gemeente is,” zo schrijft ze in haar advies  aan de kerkenraad. Uiteraard is de profielschets zoals die in de vorige gemeenteavond  gezamenlijk is opgesteld belangrijke leidraad geweest. Als gemeente mogen we bijzonder blij  mee zijn dat dit tot een nieuwe predikantskandidaat heeft geleid.  

 

Voornemens 

Op de kerkenraadsvergadering van maandag 14 november jl. heeft een  kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de kandidaat en de kerkenraad. Dit was een  fijne ontmoeting waar meteen een goede klik merkbaar was. Er werden over en weer vragen  gesteld waarbij de kerkenraad het advies van de beroepingscommissie aan het eind alleen  maar kon onderstrepen. De kerkenraad is dan ook unaniem in haar voornemens om deze  kandidaat voor de PKN gemeente Nij Beets te beroepen. 

 

Naam 

Nu is het natuurlijk niet zo dat onze nieuwe predikant geen naam mag hebben. Integendeel.  Dat de naam van de kandidaat nog niet genoemd kan worden heeft een duidelijke reden  maar dat zal tijdens de gemeenteavond van 30 november helemaal duidelijk worden. Op 22  november ontvangt u een extra nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en een korte  biografie van onze ‘nieuwe’ predikant.  

 

Bezwaren 

Vanaf dat moment kan ieder stemgerechtigd gemeentelid bezwaren indienen tegen de  gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) bij  Bart Ledegang, voorzitter van de kerkenraad: ledegang@home.nl . Men heeft hiervoor 5  dagen de tijd.  

 

 

Witte rook? 

Tijdens de gemeenteavond zal voorzitter Klaske Hoekstra van de beroepingscommissie  uitgebreid verslag uitbrengen van het beroepingsproces en de keuze voor de kandidaat  nader verklaren. Daarna is er tijd voor vragen en zal tot stemming worden overgegaan door  alle aanwezige stemgerechtigden. Bij ‘witte rook’ kan tenslotte ook nog worden kennis  gemaakt met onze nieuwe voorganger (en wellicht zijn echtgenote) die dan per 1 januari  2023 met zijn werk zal beginnen.  

Genoeg ingrediënten voor een boeiende en verbindende avond. We hopen dan ook op een  grote opkomst! 

De gemeente avond vindt plaats in de Rank en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur bent u  welkom voor een kopje koffie of thee.  

Namens de kerkenraad, 

Bart Ledegang (voorzitter)

Uitnodiging gemeenteavond 30 november 2022

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nij Beets nodigt u hierbij van harte uit voor de  gemeenteavond van woensdag 30 november 2022.  

Plaats : De Rank 

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur 

AGENDA 

• Opening 

• Verslag gemeenteavond 9 maart 2022 

• Begrotingen Kerk en Diaconie 

• Verslag beroepingscommissie 

• Stemmen 

• Rondvraag 

• Sluiting 

 

 

Gedachtenisdienst 

In veel kerken is het gebruikelijk om tijdens de gedachtenisdienst  

de overledenen uit het afgelopen jaar te herdenken. Ook in Nij  

Beets weten we het gemis en verdriet in de kring van de kerk en  

dorp. In de dienst van zondag 20 november a.s. zullen in de  

Doarpstsjerke de overleden gemeenteleden uit het afgelopen jaar  

worden herdacht door een kaars te ontsteken en hun naam te  

noemen.  

Na deze dienst is er gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken.  

Dit gebeurt bij het weggaan door de mensen die de dienst hebben  

bezocht. Van 10.30 uur tot 11.30 uur is de kerk open voor iedereen  

om ook een lichtje aan te steken. 

 

 

Oekraïense familie Morhunov weer onderdak 

Fijn nieuws: voor de familie Morhunov uit Oekraïne die in onze pastorie woont, is een  nieuwe woning gevonden. Op 9 en 10 december a.s. zullen zij verhuizen naar de pastorie in  Wijnjewoude. Hier staat een enthousiaste ploeg al klaar om hen snel thuis te laten voelen in  hun nieuwe omgeving. We zijn blij dat een mooie, zoals het lijkt ook structurele, oplossing  voor hen is gevonden. De pastorie kan hierdoor worden gerenoveerd en klaargemaakt voor  het nieuwe predikantsgezin. Wel zal dit nog enkele maanden in beslag nemen.  

 

 

Koffie-uurtje 

Op onderstaande data bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom in de  Rank voor koffie en een gezellig praatje. Mocht u vervoer nodig hebben,  dan kunt u de betreffende gastvrouw/gastheer bellen. 

• 22 november Grietje Kooijker (461652) 

• 6 december Bouke en Anneke de Jong (461616) 

 

Verjaardagen 

Op 9 december wordt dhr. J. Ruiter (De Bjirk 8) 84 jaar.  

Op 6 december wordt dhr. S. van Houten (Dumnysbosk 23) 70 jaar.  

Op 11 december wordt mevr. O. Mulder-Tolsma (Dûmnysbosk 1B) 82 jaar. Op 29 december wordt dhr. J. de Jong (Neibertilla, afdeling Margriet, Postbus 604, 9200 AP,  Drachten) 78 jaar.  

Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe. 

 

Jubilea 

Op 20 november zijn dhr. A. Veenstra en mw F. Veenstra- van der Molen, Kanaelwei Noard  38, 35 jaar getrouwd. 

Op 29 november zijn dhr. D.B. Wijnia en mw A. Wijnia- van Ruiten, Kanaelwei Sûd 1, 50 jaar  getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd met deze jubilea !

 

Bloemen 

Er zijn in de afgelopen periode bloemen gezorgd bij Koos Dijkshoorn, Martin Lageveen &  Marij Klaver, Janny Poelstra en Arend Hoekstra. 

 

Bedankt 

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele, vele kaarten met onze  verjaardagen. 

't Was steeds weer een verrassing! 

Loof de Here mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden! 

Sjouke en Hinke de Groot 

 

Heel veel kaartjes, bemoedigende woorden, bezoekjes en andere blijken van medeleven  mochten we ontvangen na het overlijden van onze mem, beppe en oerbeppe Doet Bergsma-Deelstra. Iedereen heel hartelijk dank hiervoor. Het heeft ons allemaal erg  goed gedaan. 

Familie Bergsma 

 

 

Kerstbroodmaaltijd 

Op maandag 12 december organiseert de diaconie een kerstbroodmaaltijd voor alle mensen  van 65+ uit Nij Beets. 

Plaats: Trefpunt 

Tijd : 16.30 uur - 19.00 uur 

Kosten: gratis ( bij de uitgang staat een collectebus voor het Leger des Heils) Opgeven voor 5 december bij Janny Bergsma tel : 06-40269769 of via de mail  sakejanny@live.nl. Tot 12 december! 

 

 

Inzamelingsactie Voedselbank 

Namens de diaconie, willen we iedereen bedanken voor het inzamelen van producten. We  hebben 18 dozen vol bij de Voedselbank kunnen brengen . De actie was een groot succes!!!

Inzamelingsactie DE-punten Voedselbank 

De voedselbank verzamelt DE-punten. De ingezamelde punten worden door Douwe Egberts  verdubbeld. Hier krijgt de Voedselbank dan pakken koffie voor. 

Wanneer u nog punten heeft en deze aan ons wilt doneren, dan zijn we hier erg blij mee. In de hal van de kerk staat een bus waar de bonnen in kunnen. U kunt ze ook bij Janny  Bergsma op Geawei 16 in de brievenbus doen. 

Alvast bedankt, namens Voedselbank Opsterland 

 

 

Van de kindernevendienst 

Op 27 november starten we bij de kindernevendienst met het advent project: “Wachten op  de dag dat Jezus terugkomt”. Kom tot ons, de wereld wacht – met die gedachte leven we  deze advent toe naar Kerst. 

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we  wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op  aarde. Dat vieren we met Kerst. Van oudsher wachten we er in deze tijd ook op dat Hij  terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede  toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een Messias en verlosser. In het kerstverhaal  wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en  laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart  wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe  wereld. Op de eerste zondag van advent lezen we over deze verwachting van Jezus’  terugkomst uit de hemel. Op de zondagen daarna ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon  en Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen manier wachten op de vervulling van Gods  belofte. De kring wordt steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee?  Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Nieuwe Testament: 27/11 ‐ Wachten op de dag dat Jezus terugkomt (Jakobus 5:7-8) 

4/12 ‐ Maria wacht op de komst van Jezus (Lucas 1:26-38 en 1:46-55) 11/12 ‐ Jozef wacht op de komst van Jezus (Matteüs 1:18-24) 

18/12 ‐ Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus (Lucas 2:22-40) 25/12 ‐ Wijze mannen verwachten de nieuwe koning (Matteüs 2:1-12) 

NB. Op zondag 1 januari wordt er geen KND gegeven.  

Met vriendelijke groet, 

Leiding kindernevendienst

 

 

Verantwoording van binnengekomen collecten vanaf 30-10- t/m 13-11-2022 30-10-2022 Kerk in actie € 158,90 (Ned .Bijbelgenootschap ) 02-11-2022 Kerkcollecte € 361,85 (Dankstondcollecte ) 02-11-2022 Opbrengst eten in de Rank € 324,55 (t.g.v Oekraïne via zending ) 06-11-2022 Zendingscollecte € 157,15  

06-11-2022 Deurcollecte Jeugd € 60,55 

13-11-2022 Diaconie collecte € 131,70 (Avondmaal) 

Alle gevers hartelijk bedankt. 

Gemeenteleden die ook een bijdrage willen geven voor de betreffende collecten kunnen dat  doen door een bedrag te storten t.n.v. PKN Nij Beets rekeningnr. NL67Rabo036401576. Als u collectebonnen wilt bestellen kunt u het geld storten (minimaal € 50,00) t.g.v. rekeningnummer NL67RABO0306401576 t.n.v. Protestantse gemeente Nij Beets onder vermelding van aanvraag collecte bonnen. 

Namens de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Nij Beets  Sietze van Houten  

 

 

Nieuwsbrief niet ontvangen ? 

De nieuwsbrief wordt altijd op de derde donderdag van de maand verstuurd. Mocht u de  nieuwsbrief nog niet hebben ontvangen op de vrijdag erna, dan kunt u even een mailtje  sturen naar scriba@doarpstsjerke.nl zodat we u alsnog de nieuwsbrief kunnen sturen.  

 

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief  

De nieuwsbrief verschijnt op de 3e donderdag van de maand. De eerstvolgende nieuwsbrief  komt uit op donderdag 15 december a.s. Kopij voor de nieuwsbrief kunt u uiterlijk dinsdag  13 december 2022 sturen naar scriba@doarpstsjerke.nl