De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.

Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl

 

Nieuwsbrief

 

Nummer 48                  21 juli 2022

 

Kerkdiensten Doarpstsjerke
De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.


Zondag 24 juli is de voorganger da. C. Bark-Bakker uit Akkrum, collecte voor de kerk


Zondag 31 juli, Fryske tsjinst, is de voorganger dhr. J. Talma uit Hurdegaryp, collecte voor de diaconie


Zondag 7 augustus is de voorganger ds. J. van der Veen uit Sneek, collectes voor de zending
en het jeugdwerk, koffiedrinken na de dienst.


Zondag 14 augustus is de voorganger ds. J. Jurjens uit Drachten, collecte voor de kerk


Zondag 21 augustus is de voorganger ds. R. Tuitman uit Burgum, collecte voor de kerk


Zondag 28 augustus is de voorganger dhr. L. van der Ven uit Aldeboarn, collecte voor Kerk in
Actie jeugd- en jongerenwerk


Zondag 4 september, Tentdienst de voorganger is ds. G. Rinsma m.m.v. Top 2000 band
Grace en collecte voor evangelisatie/Iepen Doarren. Koffie drinken na de dienst. Dienst om
10.30 uur in de tent op het feestterrein.


Zondag 11 september is de voorganger dhr. T. van der Wouden uit Groningen, collecte voor
Hulp voor Helden (voorheen PIT)


Zondag 18 september, Avondmaal de voorganger is ds. C. Dahmen uit Boornbergum,
collecte voor de diaconie

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-
nij-beets

 

Van de tijdelijke predikant


Genieten


‘Geniet veel’ zeggen we, als we iemand gedag zeggen die met vakantie gaat. Genieten is een
van de grote woorden van deze tijd. Het staat hoog genoteerd op de lijst van belangrijkste
waarden in het leven. We zien het als een recht. Mensen verleggen steeds verdere grenzen
om nog meer te kunnen genieten: landsgrenzen, financiële grenzen, morele grenzen.


Maar genieten gaat niet vanzelf. Er kan heel wat in de weg staan om te kunnen genieten:
slechte gezondheid, zorgen, verlies, het gemis van een geliefde......


Genieten is een vorm van levenskunst. Deze heeft oude papieren. In het naar hem
genoemde bijbelboek roept Prediker er regelmatig toe op. Hij doet dat in het besef dat maar
weinig in het leven zeker is. Je kunt er zomaar niet meer wezen. En in het leven gaat het
menselijkerwijs gesproken lang niet altijd eerlijk toe. Genieten is geen recht maar een
voorrecht. Daarom is het zaak het goede dat op je weg komt te waarderen en daarvan te
genieten. Zie het als een geschenk van God.


In de Bijbelse levensbenadering zijn we bestemd voor de vreugde. Volgens de nu al weer
bijna vergeten theoloog Arnold A. van Ruler worden we er zelfs toe opgeroepen: ‘Sta op tot
de vreugde’, luidt de titel van één van zijn boeken. Er zijn mensen die zich hierover verbazen,
omdat ze menen dat geloven en genieten geen vrienden van elkaar zijn. Nog altijd leeft bij
velen de beeldvorming van christendom als een vreugdeloos veel moeten en weinig mogen.
Dat is een groot misverstand.


Maar het is wel van levensbelang je te realiseren dat we leven ten overstaan van God. Hij, en
niet wijzelf, is ons ijkpunt en heeft het laatste woord over ons bestaan. Het maakt verschil
hoe je leeft. Waarom zeg je iets of juist niets, waarom doe je wat je doet of laat je iets na,
wat je had moeten doen? Wat of wie dien je en eer je ermee? Wat of wie heb je ermee lief -
die ander, jezelf, je Schepper? Vragen die heel zinnig zijn om ook in de zomertijd bij stil te
staan, als je leven even een wat rustiger ritme heeft gekregen. De wijze lessen van Prediker
kunnen daarbij goede diensten bewijzen. Geniet, zegt hij, maar bedenk in alles dat God je
om verantwoording zal vragen. Hij zegt dat niet om alsnog de vreugde te bederven.
Maar om ons aan te sporen oog te hebben voor het mooie, zodat we al die mogelijkheden
en kansen ons geboden niet laten liggen als onuitgepakte cadeaus.


Het leven is ons gegeven en de mensen om ons heen zijn ons gegeven. En het grote gebod
van de Liefde is ons geschonken om daar recht aan te doen. Meer dan ooit hebben we dat
besef nodig, temidden van alles wat ons leven zo vol kan proppen. Jezus zei ooit: wie zijn
leven wil winnen zal het verliezen, maar wie het verliest, die zal het vinden.

Een mooie illustratie daarvan vond ik in het volgende verhaaltje. Ik denk dat het voor
iedereen op vele manieren toepasbaar is.


Op de vooravond van haar huwelijk stond een jonge vrouw bij haar moeder en keek naar de
zon die over het strand onderging in volle zee.
“Moeder, wat moet ik doen om ook na vele jaren nog zo gelukkig te zijn als ik me nu voel met
mijn lief?”, vroeg ze.
De moeder zweeg en dacht even na.
Toen bukte zij zich en vulde elke hand met zand.
Zo kwam zij bij haar dochter staan.
Zonder verder iets te zeggen, knelde zij de vingers van één hand steeds sterker om het zand.
Het zand glipte eruit.
Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het zand eruit gleed.
Toen zij haar hand opende, kleefden nog slechts enkele vochtige korrels aan haar handpalm.
Haar andere hand had de moeder opengehouden als een kleine schaal.
Daar bleven de zandkorrels liggen.
Ze schitterden steeds heerlijker in het licht van de late zon.
“Dit is mijn antwoord”, zei de moeder zacht ...


Pastoralia
Dhr. Wander Veenstra mocht na een verblijf van twee maanden in Marrewijk weer naar huis
terugkeren. Fijn dat hij weer zover is, ook voor zijn vrouw Henderika!

Ons meeleven gaat uit
naar gemeenteleden, hier niet genoemd, van wie vanwege COVID, een andere ziekte, een
operatie of zorgen het nodige gevergd wordt. In gedachte, gebed en metterdaad weten we
ons op elkaar betrokken.
In Lied 869 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’ zingen we:
Hij buigt zich over het bestaan
Van hen die door de diepten gaan
Daar mogen we op vertrouwen en onder elkaar gestalte aan geven!


Ontmoetingsochtenden in de zomertijd
Daarvan zijn er nu enkele geweest. Aan de hand van een eigen keuze van de deelnemers uit
een reeks aangereikte bijbelteksten ontstaan er telkens prachtige levendige gesprekken. De
volgende bijeenkomsten zijn gepland op dinsdagmorgen 26 juli en 9 augustus. Er is ruimte
voor nieuwe deelnemers. Daarom: kom en doe ook eens mee!
Plaats: de Rank Tijd: van 10 tot 11.30 uur


Zomertijd vakantietijd
Voor velen is het nu vakantietijd. Er zullen er zijn die naar verre oorden reizen, anderen
blijven dichterbij. Of misschien blijven we gewoon thuis. Hoe dan ook, ik wens u en jullie
allen goede weken toe waarin rust en ontspanning worden gevonden en nieuwe energie kan
worden opgedaan.


Een hartelijke groet aan u, aan jou,

 

 

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST


Ik geloof in de Heilige Geest,
Hij kan mijn vooroordelen afbreken.
Hij kan mijn onverschilligheid overwinnen.
Hij kan mij helpen lief te hebben met fantasie.
Hij kan mij alert maken als kwaad zich aandient.
Hij kan mij moed geven het goede te doen.
door Hem kan ik mijn droefheid te boven komen.
Hij kan mij liefde geven voor Gods Woord.
Hij kan mij kracht geven.
Ik geloof in de Heilige Geest.


Uit een pastorale brief van de classis Friesland:


Zorgen van boeren
In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de
toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen
boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met
deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren.
Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.


Zorgen om de schepping
In de kerk hebben we ook zorgen om Gods schepping, om natuur en milieu. Hoe houdbaar is
ons voedselsysteem en welke keuzes maken we als boeren én burgers? God roept ons om
Zijn rentmeesters te zijn in de manier waarop we het voedsel verbouwen. Maar wij zijn als
consument evenzeer geroepen tot goed rentmeesterschap in de eerlijke prijs die we willen
geven voor duurzaam geproduceerde landbouw- en veeteeltproducten.

Zorgen in gebeden
Laten we elkaar dragen in ons gebed. Onze gezamenlijke gebeden helpen ons naast elkaar te
staan, niet tegenover elkaar.


Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.
Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde
en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn.
Zorgen over hoe het verder moet,
zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.
U weet hoe belangen, meningen, mensen
lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit
en de ruimte om die aan te wenden,
in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen

 

Verjaardagen
Op 8 augustus wordt mevr. J. Dijkstra-van der Heide  77 jaar.
Op 15 augustus wordt dhr. H. Tolsma  81 jaar.
Op 25 augustus wordt dhr. R. van der Duin  81 jaar.
Op 25 augustus wordt mevr. W.M. van der Meulen-Jeeninga  83 jaar.
Op 31 augustus wordt dhr. K. Hielkema  72 jaar.
Op 9 september wordt dhr. A. Pool  75 jaar.
Op 14 september wordt dhr. A. Mulder  83 jaar.
Op 14 september wordt dhr. E. Mulder  82 jaar.

 

Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe.

 

Jubilea
21 juli zijn dhr. J.J. Roos en mw. D. van der Veen, 40 jaar getrouwd.
4 augustus zijn dhr. F. Kooijker en mw. G. Kooijker-Marinus,  45 jaar getrouwd.
5 augustus zijn dhr. M. Visser en mw. S. Visser-van der Schors, 45 jaar getrouwd.
19 augustus zijn dhr. M. Piet en mw. C. Piet-Bos,  40 jaar getrouwd.
7 september zijn dhr. M. Veenstra en mw. A. Veenstra- van de Velde, 50 jaar getrouwd.

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst !

 

Geboorte
Sa bliid mei dy derby
Op 30 mei is Jins Klaas Stoker geboren, zoon van Jannes Stoker en Alie Hylkema en broertje
van Lynde. Van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst met elkaar !

 

Geslaagden
We kunnen nog een aantal geslaagden vermelden: Marthe Ledegang en Jente Machiela
hebben hun diploma van het voortgezet onderwijs in the pocket ! Van harte gefeliciteerd en
heel veel succes met jullie vervolgopleiding.


Bedankt
We willen jullie allemaal bedanken voor de vele kaarten en bloemen. Het was heel fijn, dank
ervoor. Ook van Anton, al weet hij het zelf niet meer.


Morgen is voor ons verborgen
Maar met begrip voor elkaar
Zie je een lach door de tranen
Ook al is het leven zwaar
Dan kijk je niet meer naar wat was
Dan zie je de hemel, stralend als glas


Oeke en Anton Mulder

 

Bloemen
Er zijn in de afgelopen periode bloemen gebracht bij Jannes Stoker en Alie Hylkema, dhr.
Hendrik Veenstra, mw. Marie van der Leeuw, mw. Froukje Nijsingh, dhr. Jan de Jong en
dhr. Wander Veenstra.


Nieuwsbrief niet ontvangen
Af en toe krijgen we meldingen van mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen via
de mail. Hoe dit precies kan, is niet duidelijk. Mensen staan wel vermeld in de emaillijst en
krijgen desondanks niet de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt altijd op de derde donderdag
van de maand verstuurd. Mocht u de nieuwsbrief nog niet hebben ontvangen op de vrijdag
erna, dan kunt u even een mailtje sturen naar scriba@doarpstsjerke.nl zodat we u alsnog de
nieuwsbrief kunnen sturen.


Welke maatschappelijk betrokken bestuursleden willen Present in Opsterland en
Ooststellingwerf versterken?


Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen
het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Wij zoeken een nieuw team van
bestuurders die enthousiast zijn over het werk van Present en die bij voorkeur in Opsterland
of Ooststellingwerf woonachtig zijn. Heb je ervaring op een van de volgende gebieden:
sociaal domein, financiën, kerken, overheid, werkgeverschap, onderwijs of vrijwilligerswerk,
dan komen we graag met je in contact. Een uitgebreide beschrijving vind je onder tabblad
‘nieuws’ van https://www.presentzuidoostfriesland.nl/


Ben je enthousiast over deze functie of heb je vragen naar
aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met de
regio adviseur van Present Nederland: Harry van Wieren,
tel. 06-1678 5955.

 

Verantwoording van binnengekomen collecten vanaf 19-06 t/m 17-07-2022

 

19 juni 2022 Diaconiecollecte € 148,25
26 juni 2022 Kerkcollecte € 106,25
03 juli 2022 Kerkcollecte € 89,50
03 juli 2022 Deurcollecte Jeugd € 52,70
10 juli 2022 Diaconiecollecte € 104,95
17 juli 2022 Kerkcollecte € 66,85

 

Ontvangen collectegeld via de rekening in de maand juni € 150,00 dit geld wordt verdeeld
over div. collecten. Ook is er een gift binnen gekomen van € 50,00 voor de kerk.
Alle gevers hartelijk bedankt.

 

Gemeenteleden die ook een bijdrage willen geven voor de collecten kunnen dat doen door
een bedrag te storten t.n.v. P K N Nij Beets rekeningnr. NL 67 RABO 0306401576.

 

Als u collectebonnen wilt bestellen dan kunt u het geld storten ( minimaal € 50,00)
Tgv. Rekeningnr. NL 67 RABO 0306401576 t.n.v.. Protestantse gemeente NIJ Beets onder
vermelding van aanvraag collecte bonnen.

 

Namens de kerkrentmeesters van de Protestantste gemeente Nij Beets
Sietze van Houten.

 

nleveren kopij voor de nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt op de 3e donderdag van de maand. In augustus verschijnt er geen
nieuwsbrief. De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 15 september a.s.
Kopij
voor de nieuwsbrief kunt u uiterlijk dinsdag 13 september 2022 sturen naar
scriba@doarpstsjerke.nl