De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.

Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl

 

Nieuwsbrief

Nummer 42                                                                  20 januari 2022


Kerkdiensten Doarpstsjerke
De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.


Zondag 23 januari is de voorganger ds. C. Bark-Bakker uit Akkrum, collecte voor de kerk


Zondag 30 januari is de voorganger ds. G. van den Dool uit Vledder, collecte voor de kerk


Zondag 6 februari is de voorganger ds. A.J. Fraanje uit Drachten, collectes voor de diaconie
en het jeugdwerk.


Zondag 13 februari is de voorganger ds. C.E. Dahmen uit Boornbergum, collecte voor de zending.


Zondag 20 februari is de voorganger ds. R. Praamsma uit de Knipe, collecte voor de kerk.

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-
nij-beets

 

Voor de Kinderkerk loopt het opgeven via het mailadres: knd@doarpstsjerke.nl

 


Corona-maatregelen en kerkdiensten
We zijn blij en dankbaar dat in de Doarpstsjerke fysieke kerkdiensten kunnen plaatsvinden.
Wel wordt er rekening gehouden met het maximum van 40 kerkgangers dat in de kerk op
anderhalve meter afstand van elkaar kan zitten. D.m.v. kaarten op de stoelen en banken
worden de beschikbare zitplaatsen aangegeven. Ook wordt er bij binnenkomst van de kerk
en bij het vertrek van het kerkgebouw een mondkapje gedragen. Op de zitplek kan het
mondkapje af. Zo proberen we op een verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de
maatregelen en dringende adviezen.

 

 

Van de tijdelijke predikant
Het nieuwe jaar is inmiddels weer ruimschoots begonnen. Voor mij was het heel waardevol
om op 31 december voor te gaan in Nij Beets en zo het oude jaar met u en jullie af te sluiten.
We lazen uit Jesaja 55 dat Gods wegen niet de onze zijn en dat zijn gedachten de onze te
boven gaan. Dat is een hoopvolle belofte juist ook in tijden waarin zoveel onzeker is en er in
de wereld veel gebeurt waar we ons hart bij vasthouden. We zongen ook lied 943 van
William Cowper, die een erg moeilijk leven had: ‘God gaat zijn ongekende gang.....’. Met
daarin troostvolle regels als ‘Uit grondeloze diepten put Hij licht, en vreugde uit pijn’.....’,
‘Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin....’ en het prachtige slotvers:
Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.’
Allemaal hopen we dat COVID minder invloed zal krijgen op ons leven en er steeds meer
mogelijk wordt, ook in de gemeente.
En we denken aan hen die zich door het virus en door de maatregelen beproefd voelen.


Bij meerdere gemeenteleden is er ziekte en zijn er zorgen. Telkens weer word ik blij als ik
merk hoeveel onderling meeleven er in de gemeente is. Het is van vitaal belang om elkaar in
het oog te houden. Het doet zo goed als iemand je laat weten: ik denk aan je, ik bid voor je.


Tot besluit: onlangs stuitte ik op een gedicht van de Amerikaan Henry van Dyke (1852-1933).
Hij was predikant, dichter, auteur van het mooie verhaal over de vierde wijze uit het Oosten
en was ook nog persoonlijk ambassadeur van president Woodrow Wilson voor Nederland en
Luxemburg. Met zijn gedicht ‘Time is’ werd hij ook buiten Amerika bekend. Vertaald gaat het
als volgt:


Tijd gaat te langzaam voor hen die wachten
te snel voor hen die angst hebben.
Tijd duurt te lang voor hen die treuren,
te kort voor hen die zich verheugen.
Maar voor hen die liefhebben
is tijd voor eeuwig.


Een hartelijke groet aan u, aan jou,

tel. 06 20369072

 

 

In memoriam Irene Elsje Tolsma-Heidema
Op 7 januari ontviel ons Irene Elsje Tolsma-Heidema. Zij werd geboren in Amsterdam als
jongste van de drie dochters in het gezin-Heidema, kort na de bevrijding. Haar moeder was
van Duitse komaf. Irene werd begroet als vredeskind en daarmee had het ook te maken dat
haar eerste naam Irene werd (de naam komt van het Griekse woord voor vrede). Het was
een goed, gelovig gezin, waarin ze gelukkig opgroeide. Haar vader werkte in de moeilijke
oorlogsjaren bij de politie en werd uiteindelijk leraar, waarvoor hij eigenlijk ook was
opgeleid. Irene stapte in zijn voetsporen en werd kleuteronderwijzeres. Medio jaren ’60
leerde zij Heine Tolsma kennen. In oktober 1967 trouwden ze. Ze hadden het goed samen en
kregen vier kinderen. Naast het moederschap was er de zaak aan de Prikkewei waar zij vaak
achter de toonbank stond.


In de dankdienst voor haar leven gaf dochter Feikje een levensbeeld van haar moeder die
daarin naar voren kwam als heel zorgzaam, streng soms maar ook vrolijk en de kinderen
veel ruimte gevend om zich te ontplooien. Ze bezat levenskunst, was zeer gastvrij en voor
feestelijke aangelegenheden was het huis nooit te klein. Vele jaren maakte ze deel uit van de
leiding van de zondagsschool. Ook gaf ze catechese. Ze had een mooie spreekstem en kon zo
prachtig vertellen dat je als kind ademloos naar haar luisterde.


Het was een onvergetelijke mijlpaal dat zij en Heine met de kinderen en kleinkinderen hun
50-jarig huwelijk hebben mogen vieren. De laatste jaren verslechterde haar gezondheid.
Niettemin kondigde haar levenseinde zich toch nog onverwacht aan. Aan het sterfbed heeft
zij nog de zegen mogen ontvangen. Op de rouwkaart staan woorden uit de 23e Psalm, aan de
hand waarvan wij ook in de dankdienst voor haar leven, in de Doarpstsjerke, stilstonden bij
haar weg in ons midden:
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij.
Deze woorden typeren de wijze waarop zij geloofde en in het leven stond.
We denken aan de kinderen Folkert, Clara Adèle met Tjalke, Feikje met Roland en Popke
Hendrik, en aan de kleinkinderen. Maar bovenal aan haar echtgenoot Heine, die dankbaar
terugziet op bijna 55 heel goede huwelijksjaren maar nu wel zonder zijn geliefde Irene
verder moet. Moge de HERE God hem sterken en zeer nabij zijn, ook in ons meeleven.


ds. Gerrit van den Dool

 

 

Doe mee aan de Week van gebed

 

Deze week (16 januari tm 23 januari) vindt de jaarlijkse gebedsweek plaats. Christenen
wereldwijd bidden tijdens deze week, georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie
Nederland, voor eenheid en verbinding. Het thema dit jaar is “Licht in het duister”.
Christenen vanuit de hele wereld staan stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in
het duister en de weg wijst naar Jezus. Meer informatie is te vinden op
www.weekvanhetgebed.nl en op de site van de PKN www.protestantsekerk.nl

 

 

Koffie-uurtje
In december werd het tweewekelijks koffie-uurtje weer afgeblazen i.v.m. de lockdown.
Zodra de maatregelen het toelaten, zal dit gezamenlijk treffen op de dinsdagochtend weer
worden opgestart! Omdat de volgende nieuwsbrief pas over een maand uitkomt, noteren
we hieronder toch de data onder voorbehoud.
Als het koffie-uurtje weer begint, wordt dit bekend gemaakt via een afkondiging in de
kerkdienst. Om 10.00 uur staat de koffie klaar in de Rank en bent u van harte welkom voor
een gezellig praatje. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u de betreffende
gastvrouw/gastheer bellen.


1 februari Froukje Bosma (461537) en Mattie van Houten (461559)
15 februari Grietje Kooijker(461652)

 


Groothuisbezoek: save the date!
De kerkenraad is druk bezig met de voorbereidingen voor het groothuisbezoek.
Veiligheidshalve willen we deze niet organiseren bij gemeenteleden thuis maar in de Rank.
Dat willen we doen in een viertal bijeenkomsten op 21,22,23 en 24 maart a.s.
Het thema waar we met elkaar over in gesprek gaan zal zijn: De zeven kenmerken van een
gezonde gemeente. Daarbij gebruiken we de bijbeltekst uit 1 Corinthiërs 12: 4-6, 11-
21,26,27,31b en 13:1-2 als uitgangspunt. In de loop van februari krijgt u meer informatie
over het groothuisbezoek en hoe u zich hiervoor kunt opgeven.
Maar als u de week van 21-24 maart a.s. alvast wat vrij wilt houden, dan komt het vast
allemaal goed!

 


Bericht van de kinderkerk
In verband met de lockdown en de sluiting van de scholen hebben we we helaas vlak voor
kerst moeten besluiten om de kinderkerk tijdelijk te stoppen. De kerstviering bij de
kinderkerk is hierdoor ook niet door gegaan. Alle kinderen van kerkleden (4-12jr) hebben in
de week voor kerst een tasje gekregen met daarin een kerstverhaal een een kerstbal om zelf
te maken. Zoals u hieronder kunt zien is het resultaat prachtig geworden. Lieuwe en Nynke
bedankt voor jullie foto’s!

   

 

Inmiddels is de kinderkerk weer opgestart. De kinderkerk is iedere zondag van 9.30-10.30 in
de Rank. Als de kerkdienst om11.00 uur begint dan is de kinderkerk van 11.00-12.00 uur.
Graag wel even uiterlijk op vrijdag voor 20.00 uur aanmelden via: knd@doarpstsjerke.nl.


Met vriendelijke groet,
Leiding kinderkerk

 


Verjaardagen
Op 22 februari wordt dhr. J. Bouma 79 jaar.
Op 25 februari wordt dhr. M. Veenstra  70 jaar.


Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe.


Wij vragen gemeenteleden die 70 jaar worden of wij hun verjaardag mogen vermelden in de
nieuwsbrief. Als dat niet het geval is, benaderen wij u niet ieder jaar weer met deze vraag.
Mocht het zo zijn dat u 70+ bent en alsnog wel uw verjaardag vermeld wilt hebben, dan kunt
u een mailtje sturen naar scriba@doarpstsjerke.nl

 


Jubilea
Dhr. R. van der Duin en mw M. van der Duin - Bruinsma zijn op
8 februari a.s. 60 jaar getrouwd. Alvast van harte gefeliciteerd met dit jubileum !


Bloemen
Er zijn in de afgelopen periode bloemen gegaan naar dhr. Geert Zigterman, mw. Carolien
Piet, dhr. Rinze v.d. Duim, mw. Vogel Kooi, mw. F. Nijsingh en mw. Baukje Tolsma.


Gemeentegids
Tot 2015 werd in onze gemeente gebruik gemaakt van een papieren informatieboekje – 'het
gele boekje' – waarin veel informatie over onze gemeente en gemeenteleden vermeld
stond. Naast de ledenlijst met gezinsleden, adres en telefoonnummer, stond er o.a.
informatie over alle commissies en werkgroepen.
Veel informatie is tegenwoordig te vinden op onze website www.doarpstsjerke.nl maar
i.v.m. de AVG-regelgeving mag de ledenlijst niet zo maar publiekelijk beschikbaar zijn. Toch
blijkt de behoefte groot om over elkaars persoonsgegevens te beschikken, denk aan een
kaartje te sturen naar een gemeentelid die ziek is. Of je wilt een activiteit organiseren en
daarvoor contact leggen met mede-gemeenteleden. Om "samen" gemeente te zijn, moet je
tenslotte wel weten wie je mede-gemeenteleden zijn!


Nu mogen de persoonsgegevens wel gedeeld worden met leden binnen de eigen gemeente.
Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van deze gegevens kunt u als gemeentelid
aangeven wanneer u niet wilt dat uw gegevens zichtbaar zijn voor andere gemeenteleden. U
kunt dit dan in een mail aangeven en deze vòòr 1 april 2022 sturen naar
info@doarpstsjerke.nl en hierin vermelden dat uw gegevens niet gebruikt mogen worden
voor verspreiding ledenlijst. Als u instemt met het delen van uw gegevens dan hoeft u verder
niets te doen.

 

Foto’s pijporgel vroegere gereformeerde kerk
Al heel wat jaren geleden heb ik onderzoek gedaan naar het pijporgel dat tot (uiterlijk) 1947-
1950 in de vroegere gereformeerde kerk heeft gestaan. De geschiedenis van dat instrument
is nu wel redelijk bekend (Leek > Haulerwijk > Nij Beets, daar gesloopt), maar een afbeelding
daarvan ontbreekt nog steeds. Wellicht heeft iemand in de gemeente nog oude
interieurfoto's van dit kerkje , waarop het orgel geheel of gedeeltelijk zichtbaar is. Indien zo,
dan zou ik die graag willen zien, om desgewenst te kunnen reproduceren.


Victor Timmer
Weth. Iwe Hutstraat 152
9351 RL Leek
t: 0594-513839
e: victortimmer@ziggo.nl

 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen


Actie Kerkbalans 2022 is van start!


Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen
plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken.
Deze week valt ook bij u de brief op de mat.


Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit,
investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij
nodig ! De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom
mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.


Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

 

Verantwoording van binnengekomen collecten vanaf 28-11-2021 t/m 26 december 2021
28 nov. 2021         Kerkcollecte                  €   90,20
05 dec. 2021         Kerkcollecte                  €   82,10
05 dec. 2021         Deurcollecte Jeugd       €   86,05
12 dec. 2021         Diaconiecollecte            €   98,95 (avondmaal)
12 dec. 2021         Kerkcollecte                   €   37,25 (doopdienst)
19 dec. 2021         Kerkcollecte                   € 134,30
25 dec. 2021         Diaconiecollecte            € 114,30 (actie kinderen in de knel)
26 dec. 2021         Diaconiecollecte            €   94,70


Alle gevers hartelijk bedankt


Gemeenteleden die ook een bijdrage willen geven voor de collecten kunnen dat doen door
een bedrag te storten t.g.v. de P.K.N. Nij Beets rekening nr. nl 67 RABO 0306401576.


Als u collectebonnen wilt bestellen dan kunt u het geld storten minimaal € 50,00
t.g.v. rekeningnr. NL67rabo 03064.015.76 t.n.v. Protestantse gemeente Nij Beets onder
vermelding van aanvraag collecte bonnen


Namens de kerkrentmeesters van de Protestantse Gem. Nij Beets
Sietze van Houten

 


Inleveren kopij voor de nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt voortaan op de 3e donderdag van de maand. De volgende
nieuwsbrief komt uit op donderdag 17 februari 2022. Kopij voor de nieuwsbrief kunt u
uiterlijk dinsdag 15 februari 2022 sturen naar scriba@doarpstsjerke.nl