De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.

Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl

 

 

Nieuwsbrief

 

Nummer 38                                                                        23 september 2021

 

Kerkdiensten Doarpstsjerke

Zondag 26 september is het startzondag. Er is dan een buitendienst met als voorganger mw. Nynke Stallinga en m.m.v. Double Brothers. Deze dienst begint om 10.30 uur en is bij ‘t Boerehiem, Kanaalwei Sud 12. Dit is ook de start van de jaaractie vluchtelingen in Griekenland.
Collecte: Kerk in Actie vluchtelingen Griekenland

Zondag 3 oktober is de voorganger da E. Rooseboomuit Drachten, dienst om 11.00 uur

Collecte: Kerk in Actie, Jeugdwerk
Zondag 10 oktober is de voorganger ds. J. Mol uit Nijega, dienst om 11.00 uur Tienerdienst om 10.30 uur in De Rank
Collecte: Kerk en Hulp voor Helden (PIT)

Zondag 17 oktober is de voorganger da. A. Klomp-Hogeterp uit Marum.
Collecte: Diaconie

Zondag 24 oktober is de voorganger ds. D. van Bochove uit Akkrum
Collecte: Kerk

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke- nij-beets

 

Voor de Kinderkerk loopt het opgeven via het mailadres: knd@doarpstsjerke.nl

 

Collectedoel Hulp voor Helden/PIT
Op 10 oktober is er een collecte voor Hulp voor Helden. Deze organisatie is voortgekomen uit een samenvoeging van de vereniging Koninklijke Militaire Bond Pro Rege en stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront.(PIT) De doelstelling is na de samenvoeging onveranderd gebleven nl. het bevorderen van het welzijn van Nederlandse militairen, veteranen en hun thuisfront.

 


   
 
Geef elkaar de ruimte na de versoepelingen per 25 september
In de afgelopen periode konden wij een beperkt aantal mensen toelaten in de kerk omdat er rekening gehouden moest worden met o.a. de 1,5 meter afstand-regel.
Formeel is het vanaf 25 september niet meer verplicht om tijdens de eredienst anderhalve meter afstand te houden. Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is ‘gepast afstand’ te houden.
Dit betekent voor ons dat er weer meer mensen in de kerk mogen. Om iedereen zich veilig en gerespecteerd te laten voelen, zullen banken leeg worden gelaten om zo enige afstand te creëren. Ook houden we per bank maximaal 5 personen aan. Voor in de kerk zijn zitplaatsen beschikbaar voor hen die toch nog de voorkeur hebben om 1,5 meter afstand te houden. Op deze manier kunnen totaal ongeveer 90 personen de kerkdienst bijwonen. Het lijkt ons dan ook niet meer nodig dat kerkgangers zich van tevoren moeten aanmelden. En de 'normale' ingang wordt weer gebruikt i.p.v. de oude voordeur.
Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs is niet passend bij kerkelijke bijeenkomsten.
Wel doen we een beroep op alle kerkgangers om thuis te blijven wanneer je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Verder vragen we iedereen om elkaar ruimte te geven, zowel bij binnenkomst als bij het vertrek naar buiten.
We zijn dankbaar dat ons opnieuw meer mogelijkheden worden geboden in de kerkdienst samen te vieren, te bidden en te zingen, en de Heer en elkaar rondom zijn Woord te ontmoeten.


De kinderkerk blijft voorlopig in de huidige vorm doorgaan in de Rank. Het opgeven kan via knd@doarpstsjerke.nl


Onder voorbehoud zal in november weer worden begonnen met het gezamenlijke koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand.

 


 

In Ds. Gerrit van den Dool is onze ambulant predikant gevonden
Na een korte zoektocht is de kerkenraad erin geslaagd om een ambulant predikant te vinden. Het is de 70-jarige Gerrit van den Dool die momenteel woont in het Drentse Vledder. Ds. van den Dool zal voor 16 uur in de week onze gemeente ondersteunen. Hij begint op
1 november en zal zich het komende half jaar vooral richten op de volgende werkzaam- heden: pastoraat in het dorp, het leiden van enkele zondagsdiensten en rouw- en trouwdiensten, ondersteuning in het beroepingsproces, de groothuisbezoeken en het verzorgen van de meditatie in de nieuwsbrief.
Ds. van den Dool heeft aangegeven dat hij graag de zegen ontvangt voor het begin van zijn werkzaamheden. Dit zal in één van de diensten rond 1 november gebeuren. Dit is dan ook een mooi officieel startpunt van zijn periode in onze gemeente.

 

                                                                            
Om hem alvast voor te stellen geven we een interview dat hij op 17 juni jl. in Het Gezamenlijk Zondagsblad gaf, weer:
 
Van gereformeerde huize
Gerrit van den Dool is geboren en getogen in Apeldoorn in een gereformeerd gezin. Hij was enig kind. Vader was kolenhandelaar. “Toen ik jong was, had ik veel interesse in het geloof. Ik bezocht regelmatig middagdiensten in verschillende wijkkerken. Het gebeurde soms dat ik vier keer dezelfde preek hoorde.” Na zijn studie theologie aan de VU werd de jonge predikant beroepen door de gereformeerde kerk van Wapenveld. “Kerkelijk erg meelevend. Zesduizend inwoners, zeven kerken. Ik heb er een goede tijd gehad.” Na de Noord-Veluwe volgde de Oranjekerk in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek. Daar stond hij bijna zestien jaar, tot zijn vertrek naar Willemsoord met zijn karakteristieke koloniekerkje uit 1850, opgericht door Maatschappij van Weldadigheid. De kolonisten, die in de omgeving land moesten ontginnen, vormden de grootste groep kerkgangers in Willemsoord.

Pianist
Muziek speelt een grote rol in het leven van onze ambulant predikant. Gerrit zong vaak in koren en is zelf een enthousiast pianist. “Toen onlangs duidelijk werd dat de piano in Willemsoord zijn beste tijd had gehad, heb ik
me er hard voor gemaakt dat er een vleugel kwam. Die staat onder de kansel. Ik begeleidde regelmatig de gemeentezang en tijdens hoogtijdiensten ook de zanggroep. Ik ben gevoelig voor een mooie muzikale invulling van de dienst. Goede muziek en een goede liturgie in een samenkomst ondersteunen het besef van heiligheid van God. Ik kan er niet tegen als een voorganger, zoals ik eens op een conferentie meemaakte, met de hand in de zak een gebed uitspreekt. Een samenkomst mag best goed verzorgd worden. Hoe kunnen we Jezus het beste volgen, daar gaat het om. Geloof is geen platte boodschap, maar vraagt om inwijding. Om vormen die het heilige herkenbaar maken.”

Toekomst van de kerk
Hoe ziet Gerrit de toekomst? “Laat ik vooropstellen dat we de toekomst van de kerk niet kunnen managen. Dat is iets van de Heer en van de Heilige Geest. Het zal een uitdaging zijn om een levende gemeente te blijven. Onze opdracht is trouw te zijn. De liefde die we van God hebben gekregen mogen we ook hebben voor de gemeente. Het interesseert Jezus niet of wij Hem interessant vinden, maar of we Hem willen volgen. Ik zie binnen de PKN overal een grote betrokkenheid van mensen bij pioniersplekken en heb daar bewondering voor. Toch denk ik dat een herkenbaar gebouw in een dorp ook belangrijk is. De gemeente kan volgens mij niet zonder organisatie of vaste plek. Ook al heeft onze gemeente een ‘brede rand’, het is toch voor veel mensen een vertrouwd gevoel dat de klokken van de kerk luiden voor de dienst en dat er iets gebeurt in de kerk.Ook al gaat lang niet iedereen naar de diensten en is het net als elders lastig om jongeren bij het geloof te blijven betrekken, het feit dat er een gebouw is waar een gemeente samenkomt, geeft een bepaalde identiteit en uitstraling.”

 

Dwars geloof
Wat zou de kerntaak van de kerk moeten zijn? “Ik ben er diep van overtuigd dat je in de kerk een boodschap hoort die je elders niet tegenkomt en dat we daar dingen delen die van levensbelang zijn voor de samenleving. Christendom is een dwars geloof.”

 Geboorte
Us lok is mei wurden
net út te lizzen
Mar wy hoopje it troch de jierren hinne mei leafde te sizzen

Op 23 augustus 2021 is Linne geboren. Linne is de dochter van Rick en Lisanne van Houten en het zusje van Thijs en Silke. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen veel geluk met elkaar.

 


 

Koffie-uurtje
Het gezamenlijke koffie-uurtje in de Rank op dinsdagochtend begint weer ! Om 10.00 uur staat de koffie klaar en bent u van harte welkom voor een gezellig praatje. Hieronder vindt u de data en de vrijwilligers. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u de betreffende vrijwilliger bellen.

• 28 september     Froukje Bosma en Mattie van Houten
• 12 oktober          Grietje Kooijker (gebouw Doarpstsjerke)
• 26 oktober          Bouke en Anneke de Jong
• 9 november        Vogel Kooi en Janna Bouma
• 23 november      Froukje Bosma en Mattie van Houten
• 7 december        Grietje Kooijker
• 21 december      Bouke en Anneke de Jong
• 4 januari             Vogel Kooi en Janna Bouma

 Bouke en Anneke 461616, Mattie 461559, Grietje 461652, Vogel 461406, Froukje 461537, Janna 461458

 Bedankt!
In de vorige nieuwsbrief heeft al een uitgebreid verslag gestaan over het afscheid, maar graag willen wij ook iedereen hartelijk danken voor het mooie afscheid dat we gekregen hebben. Zoveel warme en hartelijke kaartjes en attenties. Een gezellige receptie en een bijzondere dienst vormden de afsluiting van de periode in Nij Beets. Gelukkig hebben we ondanks de coronamaatregelen toch nog velen kunnen spreken en ontmoeten.
Het waren goede jaren in Nij Beets, maar nu was voor ons de tijd gekomen om naar een nieuwe gemeente te gaan. Inmiddels voelen we ons in Spijkenisse al aardig thuis en in het nieuwe huis heeft het schitterende afscheidscadeau, in de vorm van een beeld van Gerard Dijkstra, een mooi plekje gekregen als blijvende herinnering en tegelijk een belofte voor de toekomst met de titel ‘Fulfilment’ (‘Vervulling’).
Wij wensen iedereen het allerbeste en Gods zegen toe.
Jaap, Anneke, Marije, Hester en Karin.


In het zonnetje
Janke van der Meulen en Marjoke Hoekstra hebben afscheid genomen als leiding van de kindernevendienst. Naast het geven van kindernevendienst heeft Janke vaak het kerstverhaal verteld en Marjoke was een vaste waarde bij het verzorgen van het paasontbijt voor de kinderen. We willen jullie beiden hartelijk danken voor jullie inzet !

 


 
Oproep Kledingbeurs

 

Op zaterdag 9 oktober a.s. organiseert de diaconie een kledingbeurs voor mensen van de Voedselbank Opsterland in de Rank.
’s Ochtends is de kledingbeurs bestemd voor de mensen van de voedselbank.

 

Zaterdagmiddag tussen 12.30 en 14.30 uur is iedereen van harte welkom om kleding te kopen voor € 1,-

 

Ook kunt u nog langskomen op de volgende data:
• Maandag 11 oktober 18.30 – 20.00 uur
• Dinsdag 12 oktober 18.30 - 20.00 uur
• Woensdag 13 oktober 13.00-15.00 uur

 

Wij zijn op zoek naar mooie en schone kleding jassen schoenen voor kinderen, mannen en vrouwen.
U kunt de kleding inleveren bij: 

  • Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11, telefoon 06 36040526
  • Elisabeth Mulder, De Els 7, telefoon 461304

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het sorteren van de kleding. U kunt zich opgeven via de mail: sjoukegatske@gmail.com

Alvast hartelijk dank,
Diaconie Doarpstsjerke Nij Beets

 


 

Alvast noteren
Woensdag 3 november a.s. hopen wij met elkaar de dankstond voor gewas en arbeid te vieren. Aansluitend is er een gemeenteavond waarbij o.a. de profielschets voor de nieuw te werven predikant wordt besproken en goedgekeurd.
Meer informatie hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief van oktober.

 


Inleveren kopij voor de nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 21 oktober Kopij voor de nieuwsbrief kunt u uiterlijk dinsdag 19 oktober sturen naar scriba@doarpstsjerke.nl